RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

Medicarine tbl.

dezinfekční přípravek ve formě tablet pro dezinfekci všech omyvatelných povrchů a předmětů na bázi aktivního chlóru. MEDICARINE je deklarován jako BIOCID.

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
Objednávka
dóza  300 ks 6 900,90 Kč 1 090,09 Kč
 

Výrobce: ECOLAB Hygiene

sazba DPH: 21%


Dezinfekční přípravek ve formě tablet

Oblast použití:

  • pro dezinfekci všech omyvatelných povrchů a předmětů
  • na bázi aktivního chlóru
  • vysoká účinnost, snadné použití, dobrá materiálová snášenlivost

Spektrum účinnosti:

baktericidní, virucidní (včetně HBV a HIV) a  fungicidní

Složení:

účinná látka: dichlorisokyanurát sodný 99%

1 tableta o hmotnosti 2,72 g obsahuje 1,5 g aktivního chlóru

Návod k použití:

Dezinfekční roztok připravte bezprostředně před použitím rozpuštěním příslušného počtu tablet ve studené vodě. Plochy omyjte a nechejte vyschnout, předměty ponořte do roztoku a následně opláchněte čistou vodou. Dezinfikované plochy předem očistěte a zbavte organických látek. Tabletu položte na sifón, zalijte vodou, nechejte působit co nejdéle.

Oblast použití

Dávkování

Doba působení

Dezinfekce všech omyvatelných ploch a předmětů

ve zdravotnictví, veterinárních, potravinářských, stravovacích, ubytovacích zařízeních apod.

1-2 tablety / 10 l vody

5 minut

Biologické znečištění (krev, hnis, výměšky)

1 tableta / 1,5 l vody

30 minut

Účinek na HBV (virus hepatitidy B)

1 tableta / 1,5 l vody

30 minut

 

Bezpečnostní upozornění:

Symbol Xn – zdraví škodlivý

Obsahuje dichlorisokyanurát sodný.

R 22:      Zdraví škodlivý při požití.

R 31:      Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

R 36/37: Dráždí oči a dýchací orgány.

S 8:        Uchovávejte obal suchý.

S 13:      Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

S 20/21: Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.

S 26:      Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

S 28:      Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.

S 37/39: Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

S 41:      V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy.

Doba minimální trvanlivosti:

24 měsíců od data výroby uvedeného na obale.

 

PE obaly je po vyprázdnění možno recyklovat v zařízeních k tomu určených.

Informaci o firmách zabezpečujících zneškodnění obalů a nespotřebovaných částí výrobku obdržíte u příslušného okresního úřadu.

Bezpečnostní list (223 KB *.pdf )