RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

neodisher SeptoClean

neodisherÒ SeptoClean tekutý alkalický čisticí prostředek s dezinfekčním účinkem pro strojní ošetření zdravotnických prostředků (baktericidní, mykobaktericidní, fungicidní, virucidní, destabilizující, deaktivující a dekontaminující priony) H

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
Objednávka
kanystr  10 l 2 008,00 Kč 2 429,68 Kč
 
kanystr  5 l 1 029,00 Kč 1 245,09 Kč
 

Výrobce: NEODISHER

sazba DPH: 21%


neodisherÒ SeptoClean
tekutý alkalický čisticí prostředek s dezinfekčním účinkem pro strojní
ošetření zdravotnických prostředků (baktericidní, mykobaktericidní,
fungicidní, virucidní, destabilizující, deaktivující a dekontaminující priony)
Hlavní oblasti použití: Ošetření chirurgických nástrojů včetně MIC-nástrojů a mikro-nástrojů, zubařských nástrojů, anesteziologických pomůcek
a jiného vybavení:
- jako mycí prostředek s následující termodezinfekcí
- obzvláště pro preventivní minimalizaci rizika přenosu transmisivní spongiformní encefalopatie v rizikových oblastech
s ohledem na nerozpoznatelná rizika u přenašečů bez symptomů
- jako kombinovaný mycí a dezinfekční prostředek ve dvoufázovém procesu neodisher® SeptoClean
Charakteristika: neodisher® SeptoClean je jedinečný univerzálně použitelný mycí prostředek na bázi hydroxidu draselného a tenzidů. neodisher®
SeptoClean má výbornou čisticí schopnost vůči krvi, bílkovinám a jiným organickým zbytkům bílkovinného původu, které na
operačním instrumentáriu běžně ulpívají. Současně je vysoce šetrný vůči materiálu.
neodisher® SeptoClean podporuje profylaxi prionů dle směrnice RKI a prokazatelně působí destabilizačně, deaktivačně
a dekontaminačně vůči prionům (zkoušeno dle návrhu metody podle RKI). Efektivně je zabráněno křížové kontaminaci
a současně je zamezeno redispozici odstraněných nečistot.
Ve dvoustupňovém neodisher® SeptoClean - procesu má tento čisticí prostředek vynikající dezinfekční účinek. Za dodržení
doporučených podmínek pro použití působí baktericidně, mykobaktericidně, fungicidně a virucidně.
Dvoustupňový proces SeptoClean pouze s jedním přípravkem garantuje perfektní čistotu a hygienickou jistotu pro uživatele,
pacienty i třetí osoby. Chirurgické nástroje z nerezové oceli, titanu, pochromované nebo poniklované mosazi, tvrdokovu, stejně
jako anesteziologické pomůcky jsou vůči roztoku neodisher® SeptoClean odolné. Rovněž vysoce kvalitní eloxované hliníkové
povrchy mohou být ošetřeny přípravkem neodisher® SeptoClean. Postupujte prosím dle pokynů výrobce nástrojů (dle
požadavků DIN EN ISO 17664). U nástrojů s povrchem z eloxovaného titanu může dojít v důsledku nepravidelné vrstvy oxidu
titanu ke změně barvy povrchu.
Použití a dávkování: 1. Mycí proces s termickou dezinfekcí:
- předmytí studenou vodou
- mytí: 1 – 3 ml/l neodisher® SeptoClean při 55 °C
- volitelná neutralizace, např. u očních nástrojů 1 ml/l neodisher® Z
- mezioplach
- poslední oplach a termodezinfekce přednostně demineralizovanou vodou
2. Mycí proces s destabilizačním účinkem proti prionům a termickou dezinfekcí:
- program jeko v bodě 1, pouze dávkování 5 ml/l neodisher® SeptoClean při 55 °C a 5 min
3. Proces neodisher® SeptoClean s destabilizačním, inaktivačním a dekontaminačním účinkem proti prionům
a současně chemotermickou dezinfekcí
- předmytí studenou vodou
- první alkalické mytí: 5 ml/l neodisher® SeptoClean při 55 °C, 5 min
- druhé alkalické mytí včetně chemotermické dezinfekce: 10 ml/l neodisher® SeptoClean při 60 °C, 10 min
- volitelná neutralizace, např. u očních nástrojů 1 ml/l neodisher® Z
- mezioplach
- oplach a krátké zahřátí poslední oplachové vody na 55 – 70 °C
Volitelně lze program provést s termickou dezinfekcí v posledním oplachu.
4. Proces neodisher® SeptoClean s chemotermickou dezinfekcí
- předmytí studenou vodou
- první alkalické mytí: 5 ml/l neodisher® SeptoClean při 55 °C, 5 min
- druhé alkalické mytí včetně chemotermické dezinfekce: 10 ml/l neodisher® SeptoClean při 55 °C, 10 min
- volitelná neutralizace, např. u očních nástrojů 1 ml/l neodisher® Z
- mezioplach
- oplach a krátké zahřátí poslední oplachové vody na 55 – 70 °C
neodisher® SeptoClean se používá v mycím a dezinfekčním kroku přednostně se změkčenou vodou o max. tvrdosti 5° d. Pro
dosažení dobrého výsledku mytí bez skvrn a šmouh doporučujeme použít pro poslední oplach demineralizovanou vodu.
Ve všech programech lze do poslední oplachové vody přidat neodisher® MediKlar 0,3 – 1 ml/l pro urychlení následného sušení.
Následně musí být roztok neodisher® SeptoClean plně odstraněm účinným oplachem (nejlépe demineralizovanou vodou).
Nesměšujte s jinými přípravky.
Před výměnou přípravků propláchněte vodou dávkovací systém včetně hadiček. Pouze pro průmyslové použití.
Technické údaje: Specifická hmotnost (20 °C): 1,4 g/cm 3
Oblast pH (stanovená v plně demineralizované vodě, 20 °C) 1 – 10 ml/l: 11,3 – 12,3 (1 – 3 ml/l: 11,3 – 11,7)
Oblast pH (stanovená ve změkčené vodě, 20 °C) 1 – 3 ml/l: 10,2 – 11,2
Viskozita (koncentrát, 20 °C): < 50 mPas
Faktor titrace: 0,71 (dle speciálního návodu k titraci neodisher®)
Složení: < 5 % neionogenních tenzidů, amfoterní tenzidy
15 – 30 % fosfátů
Pokyny ke skladování: Nevystavovat teplotě nižší než –15 °C. P ři správném skladování je doba použitelnosti 2 roky od data výroby.
Upozornění na nebezpečí
a bezpečnostní pokyny: Viz. bezpečnostní list přípravku.
Bezpečnostní opatření: UPOZORNĚNÍ: C - Žíravý! Obsahuje: metakřemičitan disodný/draselný
R 34: Způsobuje poleptání.
S 26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S 27: Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení.
S 28: Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.
S 36/37/39: Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
S 45: V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhladejte lékařskou pomoc (je-li
možno, ukažte toto označení).

Bezpečnostní list (410 KB *.pdf )