RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

neodisher Septo DN

neodisher Septo SF tekutý, dezinfekční a čisticí přípravek na nástroje pro použití v ponorných a ultrazvukových lázních baktericidní, fungicidní, tuberkulocidní, účinný proti HIV Hlavní oblasti použití: Pro mokrou dekontaminaci chirurgick

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
Objednávka
láhev  5 l 1 525,00 Kč 1 845,25 Kč
 

Výrobce: NEODISHER

sazba DPH: 21%


neodisher Septo SF
tekutý, dezinfekční a čisticí přípravek na nástroje
pro použití v ponorných a ultrazvukových lázních
baktericidní, fungicidní, tuberkulocidní, účinný proti HIV
Hlavní oblasti použití: Pro mokrou dekontaminaci chirurgických nástrojů a vybavení před strojní úpravou. Pro dezinfekci chirurgických
nástrojů v ultrazvukové lázni.
Charakteristika: neodisher® Septo SF je dezinfekční přípravek na nástroje a vybavení, určený do ponorných lázní. Přípravek byl
speciálně vyvinut k mokré dekontaminaci předcházející strojní úpravě. Mokrá dekontaminace se používá místo
suché dekontaminace v nouzových případech, popř. o víkendu. Proto musí dezinfekční prostředek splňovat
zvláštní nároky:
1. bezpečný dezinfekční účinek včetně inaktivace HIV
2. současný čisticí účinek (odpadá nutnost přidání přípravků pro zesílení čisticího účinku)
3. šetrnost k materiálu, popř. ochrana materiálu před působením agresivních složek provozní vody
(např. ionty kovů, chloridy) a korozivním působením látek, obsažených v nečistotách.
Zanesení zbytků přípravku neodisher® Septo SF z ponorné lázně do mycího stroje nevede v konečném
důsledku k tvorbě pěny, pokud myčky pracují správně s použitím odpovídajících čisticích přípravků
zn. neodisher® .
neodisher® Septo SF je na bázi depotních aldehydů a amfoterních tenzidů a má mírně alkalický charakter.
Použití a dávkování: V ponorné lázni:
1,5 % při 20 °C, doba působení 6 hodin
V ultrazvukové lázni:
5 % při 40 °C, doba působení ultrazvuku 5 min., dalších 10 minut ponechat předměty v roztoku.
Dezinfekční roztoky s přípravkem neodisher® Septo SF by se měly používat především ve změkčené nebo
demi vodě (tvrdost < 10 °d). Lze aplikovat v nerezových kontejnerech, vysoce kvalitních eloxovaných
kontejnerech, plastových vanách nebo ponorné vaně neodisher®. Dezinfekční roztok by neměl být používán
déle než 72 hodin (víkend).
Následně musí být roztok neodisher® Septo SF kompletně odstraněn účinným oplachem. Nesměšujte s jinými
přípravky.
Technické údaje: Specifická hmotnost (20 °C): 1,0 g/cm3
rozsah pH (stanovený v plně demineralizované vodě, 20 °C) 1,5 - 6 % roztok: 9,8 – 10,1
Viskozita (koncentrát, 20 °C): < 50 mPas
Složení: Dezinfekční účinné látky ve 100 g:
15,8 g 1,3,5-tris-(hydroxyethyl)-hexahydrotriazinu
12,0 g mikrobicidních amfoterních tenzidů
Pokyny ke skladování: Citlivý na mráz pod – 10 °C. Při správném skladování je doba použitelnosti 3 rok od data výroby.
Upozornění na nebezpečí
a bezpečnostní pokyny: Viz. bezpečnostní list přípravku.
Bezpečnostní opatření: UPOZORNĚNÍ: Xn - Zdraví škodlivý!
Obsahuje: 1,3,5-tris-(hydroxyethyl)-hexahydrotriazin, amfoterní tenzidy
R 10: Hořlavý.
R 22: Zdraví škodlivý při požití.
R 34: Způsobuje poleptání.
R 43: Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
S 26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S 27: Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení.
S 28: Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.
S 36/37/39: Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
S 45: V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li
možno, ukažte toto označení).

Bezpečnostní list (121 KB *.pdf )