RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

neodisher Septo MED

neodisher® Septo MED tekutý bezaldehydový čisticí a dezinfekční prostředek na nástroje určený pro použití v ponorných lázních baktericidní, fungicidní a omezeně virucidní účinek

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
Objednávka
kanystr  5 l 4 047,00 Kč 4 896,87 Kč
 
láhev  2 l 1 691,00 Kč 2 046,11 Kč
 

Výrobce: NEODISHER

sazba DPH: 21%


Hlavní oblasti použití: Určen pro ruční čištění a bezaldehydovou dezinfekci termostabilních a termolabilních nástrojů i flexibilních endoskopů.
Charakteristika: neodisher® Septo MED je bezaldehydový dezinfekční prostředek na nástroje se širokým spektrem účinku
a výbornými čisticími schopnostmi.
neodisher® Septo MED je vhodný pro tyto typy materiálů: sklo, keramika, nerezová ocel, barevné kovy, hliník, tvrdé pryže a plasty (latex, silikon), stejně jako pro syntetické materiály (makrolon, akryláty, plexisklo).
Použití a dávkování: Pro ponorné a ultrazvukové lázně z nerezu, stejně jako při cirkulační metodě za pokojové teploty:
Baktericidní a fungicidní účinnost (dle DGHM):
1 %, 60 min, 20 °C,
2 %, 30 min, 20 °C,
3 %, 15 min, 20 °C
Omezeně virucidní účinnost (dle DVG): 0,75 %, 5 min, 20 °C
Pracovní roztok lze používat až 7 dní (i v bílkovinné zátěži). Tento údaj platí i pro ultrazvukové lázně.
Předepsané koncentrace a časy musí být dodržovány. V ultrazvukových lázních neprodlužujte dobu expozice, kterou doporučuje výrobce nástrojů. Nástroje vkládejte otevřené a rozebrané, je nutné je zcela ponořit do pracovního roztoku. Vzduchové bubliny musí být eliminovány. Po expozici nástroje zcela opláchněte pod tekoucí vodou, jejíž kvalita by měla odpovídat minimálně pitné vodě. Pokud se chcete vyhnout skvrnám a korozi, oplachujte nástroje demineralizovanou vodou. Oplach musí být dostatečný, aby z nástrojů odstranil zbytky přípravku. I když následuje strojové mytí, je nutné zbytky® neodisher® Septo MED důkladně opláchnout, aby se zabránilo vzniku pěny. Před nebo po použití neodisher® Septo MED by neměly být používány žádné aldehydové produkty.
Nesměšujte s jinými přípravky.

Technické údaje: Specifická hmotnost (20°C): 1,0 g/cm3.
Oblast pH (stanovená v plně demineralizované vodě, 20 °C) 3 %: cca. 8,5.

Složení:

5 - 15 % neionogenní tenzidů, < 5 % NTA (dále parfémy - Limonen, Citronellol) Dezinfekční složky ve 100 g:
13,0 g didecyldimethylammoniumchloridu, 9,2 g dodecylbispropylentriaminu.

Pokyny ke skladování: Přípravek uchovávejte při teplotě +5 až 25 °C. P ři správném skladování je doba použitelnosti 36 měsíců od data výroby.
Upozornění na nebezpečí
a bezpečnostní pokyny: Viz. bezpečnostní list přípravku.
Bezpečnostní opatření: UPOZORNĚNÍ: C - Žíravý!, N - Nebezpečný pro životní prostředí

Obsahuje: didecyldimethylamoniumchlorid, dodecylbispropylentriamin
R 10: Hořlavý.
R 22: Zdraví škodlivý při požití.
R 34: Způsobuje poleptání.
R 50: Vysoce toxický pro vodní organismy.
S 26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S 27: Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení.
S 28: Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.
S 36/37/39: Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. S 45: V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).

nebezpečný pro životní prostředí

 

Bezpečnostní list (416 KB *.pdf )