RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

neodisher Septo 2000neu

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
Objednávka
láhev  2 l 507,00 Kč 613,47 Kč
 

Výrobce: NEODISHER

sazba DPH: 21%


neodisher® Septo 2000 neu
tekutý dezinfekční prostředek na chirurgické nástroje a endoskopy,
používá se v ponorných lázních; neobsahuje formaldehyd
baktericidní, fungicidní, tuberkulocidní a virucidní účinek včetně HBV, HIV
a polio virů
Hlavní oblasti použití: Ruční dezinfekce chirurgických nástrojů, endoskopů, miniinvazivních nástrojů a anesteziologického vybavení.
Charakteristika: neodisher® Septo 2000 neu je přípravek pro rychlou dezinfekci s baktericidním, fungicidním, tuberkulocidním
účinkem a schopností inaktivovat viry. Bez formaldehydu. Obsahuje prostředky pro zlepšení čisticího účinku
na bázi tenzidů, nastaven na neutrální pH.
Použití a dávkování: Používán v ponorných lázních, např. v ponorné vaně neodisher® nebo také v ultrazvukových lázních při
pokojové teplotě. Voda pro přípravu roztoku musí být demineralizována, je-li použita voda tvrdá, roztok se
zakalí. Zakalení se dá odstranit přidáním přípravku neodisher® Z.
Při přípravě roztoku dodržujte pokyny uvedené v odstavci dávkování. Po uplynutí doby působení je třeba
předměty důkladně opláchnout čistou vodou, nakonec změkčenou vodou, aby se zabránilo vzniku skvrn,
v případě potřeby je možno je osušit. Před následnou strojní úpravou je třeba dezinfikované předměty
opláchnout, aby se zabránilo tvorbě pěny v mycím stroji.
Nástroje se zaschlými zbytky a příškvarky (laserová chirurgie) stejně jako se zbytky zubního cementu je třeba
předem očistit.
Dodržujte všechny předpisy osobní ochrany. Pro ochranu pokožky je vhodné nosit rukavice.
Nesměšujte s jinými přípravky.
Dávkování: Baktericidní a fungicidní účinek: 5 min. 1,0 %, 20 °C
Baktericidní, fungicidní, tuberkulocidní a virucidní včetně HIV, HBV a Polio virů: 15 min. 6,0 %, 20 °C
Neznečištěný pracovní roztok neodisher® Septo 2000 neu je plně účinný po dobu jednoho měsíce a může být
tudíž mnohonásobně opakovaně používán. Objeví-li se viditelné znečištění, měl by být roztok vyměněn.
Technické údaje: Specifická hmotnost (20 °C): 1,1 g/cm 3
Oblast pH (stanovená v pitné vodě, 20 °C) 2 – 4 % roztok: cca 8,5
Viskozita(koncentrát, 20 °C): < 50 mPas
Složení: < 5 % fosfonátů, anionaktivních tenzidů
dezinfekční účinné látky ve 100 g:
7 g glyoxalu
7 g glutardialdehydu
další složky: butoxyethoxyethanol
Pokyny ke skladování: Chránit před mrazem. Při správném skladování je doba použitelnosti 3 roky od data výroby.
Upozornění na nebezpečí
a bezpečnostní pokyny: Viz. bezpečnostní list přípravku.
UPOZORNĚNÍ: Xn - Zdraví škodlivý!
Obsahuje: glutardialdehyd, glyoxal.
R 20/22: Zdraví škodlivý při vdechování a při požití.
R 37/38: Dráždí dýchací orgány a kůži.
R 41: Nebezpečí vážného poškození očí.
R 42/43: Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží.
R 68: Možné nebezpečí nevratných účinků.
S 7: Uchovávejte obal těsně uzavřený.
S 23: Nevdechujte páry/aerosoly.
S 36/37/39: Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
S 46: Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

Bezpečnostní list (100 KB *.pdf )