RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

neodisher MielClear

neodisher MielClear Tekuté leštidlo určené pro čisticí a dezinfekční automaty používané v zubařských ordinacích a stomatologických klinikách. Ovlivňuje smáčivost kovových povrchů z nerezu (dentální nástroje) stejně jako povrchů obtížně smáčiteln

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
Objednávka
láhev  1 l 317,00 Kč 383,57 Kč
 

Výrobce: NEODISHER

sazba DPH: 21%


neodisherÒ Mielclear
tekutý, kyselý oplachový prostředek
pro použití v dentálních myčkách
Hlavní oblasti použití: Oplachový prostředek pro dentální myčky k přípravě stomatologických nástrojů, vybavení a táců v zubařských
praxích, stejně jako na klinikách pro ošetřování zubů a čelistí.
Charakteristika: neodisher® Mielclear ovlivňuje smáčivost nerezu, stejně jako povrchů obtížně smáčitelných umělých hmot.
Přidáním kyselin se neutralizují zavlečené zbytky zásad a zásaditá voda.
Použití a dávkování: Použití ve speciálních myčkách:
0,2 - 0,4 ml/l, automaticky přes dávkovací přístroj.
Neodisher® Mielclear se přidává do poslední oplachové vody.
Nesměšujte s jinými přípravky.
Technické údaje: Specifická hmotnost (20 °C):1,05 g/cm 3
oblast pH (stanovená v plně demineralizované vodě, 20 °C) 0,2 - 0,4 ml/l: 4,1 - 3,5
Viskozita (koncentrát, 20 °C): < 50 mPas
Složení: < 5 % neionogenních tenzidů
Pokyny ke skladování: Chránit před mrazem. Při správném skladování je doba použitelnosti 3 roky od data výroby.
Upozornění na nebezpečí
a bezpečnostní pokyny: Viz. bezpečnostní list přípravku.
Bezpečnostní opatření: UPOZORNĚNÍ: C – Žíravý!
Obsahuje: butylester kyseliny fosforečné > 10 %.
R 34: Způsobuje poleptání.
S 26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S 27: Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení.
S 28: Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.
S 36/37/39: Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
S 45: V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li
možno, ukažte toto označení).

Bezpečnostní list (411 KB *.pdf )