RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

neodisher OXIVARIO

neodisher OXIVARIO Tekutý prostředek zesilující čisticí účinek založený na aktivním kyslíku, určený pro strojní mytí chirurgických nástrojů procesem Miele OXIVARIO nebo Miele OXIVARIO Plus. Používá se v kombinaci s alkalickým čisticím prostředke

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
Objednávka
kanystr  5 l 2 382,00 Kč 2 882,22 Kč
 

Výrobce: NEODISHER

sazba DPH: 21%


neodisher® OXIVARIO
Tekutý prostředek zesilující čisticí účinek na bázi aktivního kyslíku,
určený pro ošetření nástrojů procesem Miele OXIVARIOHlavní oblast použití: Určen pro strojní mytí chirurgických nástrojů v kombinaci s alkalickým čisticím prostředkem v procesu Miele –
OXIVARIO a také Miele – ORTHOVARIO.
Charakteristika: neodisher® OXIVARIO je oxdační prostředek na bázi aktivního kyslíku.
Použití a dávkování: neodisher® OXIVARIO se používá výlučně jako přísada ve spojení s alkalickým čisticím prostředkem v procesu
„OXIVARIO“ nebo „ORTHOVARIO“, vyvinutými a doporučenými firmou Miele. Při použití a dávkování je nutné
postupovat dle pokynů firmy Miele a dle snášenlivosti materiálu.
Následně musí být roztok neodisher® OXIVARIO plně odstraněm účinným oplachem. Nesměšujte s jinými
přípravky.
Před výměnou přípravků propláchněte vodou dávkovací systém včetně hadiček.
Po skončení mytí prostředkem neodisher® OXIVARIO je doporučeno ošetření kloubových nástrojů přípravkem
neodisher® IP Spray.
Technické údaje: Specifická hmotnost (20 °C): 1,1 g/cm 3.
Oblast pH (určena v plně demineralizované vodě, 20 °C): 5,7 – 5,5 (0,3 – 0,7 %)
Viskozita (koncentrát, 20 °C): 1,1 mPa.s.
Vodivost: 2,1 μS/cm
Složení: > 30 % bělicího prostředku na bázi kyslíku (peroxid vodíku)
Pokyny ke skladování: Výrobek je citlivý na mráz při teplotách nižších než - 20 °C. Chra ňte před mrazem a přímým slunečním
světlem. Při správném skladování je doba použitelnosti 1 rok od data výroby.
Upozornění na nebezpečí
a bezpečnostní pokyny: Viz. bezpečnostní list přípravku.
Bezpečnostní opatření: UPOZORNĚNÍ: Xn – Zdraví škodlivý!
Obsahuje: 30-35 % roztok peroxidu vodíku
R 22: Zdraví škodlivý při požití.
R 41: Nebezpečí vážného požkození očí.
S 3: Uchovávejte na chladném místě.
S 9: Uchovávejte obal na dobře větraném místě.
S 26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S 28: Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.
S 36/37/39: Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
S 45: V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li
možno, ukažte toto označení).

Bezpečnostní list (398 KB *.pdf )