RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

neodisher ProTech 16

neodisher ProTech 16 Tekutý, antikorozní prostředek pro použití v mycích strojích. Přípravek je vhodné použít při závěrečném oplachu po alkalickém mytí ocelí málo odolných vůči korozi.

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
Objednávka
kanystr  5 l 1 556,00 Kč 1 882,76 Kč
 

Výrobce: NEODISHER

sazba DPH: 21%


tekutý antikorozivní prostředek
pro použití ve speciálních myčkách
Hlavní oblasti použití: Aditivum s antikorozivními účinky používané při strojovém mytí polotovarů a hotových komponentů z oceli, která
je málo odolná ke korozivním procesům v železářském průmyslu.
Charakteristika: neodisher® ProTech 16 je tekutý, zásaditý prostředek s antikorozními účinky, určený pro strojové mytí ve
vodných roztocích. Kombinace aktivních složek poskytuje optimální smáčivé a antipěnivé vlastnosti.
neodisher® ProTech 16 neobsahuje oxidanty a silikonové složky a je vhodný pro dočasnou antikorozivní
ochranu kovových povrchů. Přípravek je vhodný pro použití v mycích strojích po alkalickém čištění jako oplach
ocelí málo odolných vůči korozi.
Použití a dávkování: Používá se v mycích strojích:
přidání 0,1 – 0,3 ml/l přípravku do vody v oplachu po hlavním mytí nebo do závěrečného oplachu (změkčená
nebo demineralizovaná voda) při teplotách do 60 °C zajistí do časnou antikorozní ochranu oceli.
Nesměšujte s jinými přípravky.
Technické údaje: Specifická hmotnost (20 °C): 1,05 g/cm 3
Oblast pH (stanovená v plně demineralizované vodě, 20 °C) 0,1 – 0,3 ml/l: 9,9 - 10,8
Viskozita (koncentrát, 20 °C): < 50 mPas
Složení: < 5 % amfoterních tenzidů
Pokyny ke skladování: Přípravek je citlivý na mráz pod -15 °C. P ři správném skladování je doba použitelnosti 2 roky od data výroby.
Upozornění na nebezpečí
a bezpečnostní pokyny: Viz. bezpečnostní list přípravku.
Bezpečnostní opatření: UPOZORNĚNÍ: C - Žíravý!
Obsahuje: 2 - Aminoethanol (monoethanolamin).
R 20/21/22: Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití.
R 34: Způsobuje poleptání.
S 7: Uchovávejte obal těsně uzavřený.
S 26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S 27: Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení.
S 28: Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.
S 36/37/39: Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
S 45: V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li
možno, ukažte toto označení).

Bezpečnostní list (128 KB *.pdf )