RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

neodisher® Alka 400 W

neodisher® Alka 400 W Zásaditý čisticí prostředek na nádobí. Velmi dobré čisticí vlastnosti včetně odstraňování zaschlých zbytků jídel a vodního kamene. Vhodný pro kuchyňské nádobí, porcelán s glazovanou dekorací, nerezovou ocel a plasty.

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
Objednávka
kanystr  25 kg 2 481,00 Kč 3 002,01 Kč
 

Výrobce: NEODISHER

sazba DPH: 21%


neodisher Alka 400 W
univerzální tekutý čisticí prostředek pro použití v myčkách nádobí
Hlavní oblasti použití: Použití v myčkách kuchyní velkých stravovacích zařízení, kantýnách, hotelech a nemocnicích.
Charakteristika: neodisher® Alka 400 W je tekutý, zásaditý čisticí prostředek s dobrou účinností při odstraňování škrobu. Vhodný
k odstraňování všech druhů zbytků potravin, dokonce i zaschlých zbytků dietních jídel a usazenin kávy a čaje.
Není agresivní vůči porcelánu, nerezu a běžným umělohmotným částem nádobí. Není vhodný pro hliník, eloxal
a legování lehkými kovy.
Použití a dávkování: Použití v myčkách nádobí:
Dávkování 2 - 3 ml/l v rozsahu teplot 50 – 65 °C.
Může se použít pro všechny tvrdosti vody.
Následně musí být roztok neodisher® Alka 400 W plně odstraněm účinným oplachem. Nesměšujte s jinými
přípravky.
Před výměnou přípravků propláchněte vodou dávkovací systém včetně hadiček.
Technické údaje: Specifická hmotnost (20 °C): 1,4 g/cm3
Oblast pH (stanovená v plně demineralizované vodě, 20 °C) 2 - 3 ml/l: 11,7 - 12,3
Viskozita (koncentrát, 20 °C):< 10 mPas
Vodivost (stanovená v plně demineralizované vodě, 60 °C), 3 g/l: 43 mS/cm
Faktor titrace: 0,70 (dle návodu k titraci neodisher®)
Složení: < 5 % chlornanu sodného
15 – 30 % fosfátů
Pokyny k uskladnění: Omezená doba použitelnosti kvůli pozvolnému snižování obsahu aktivního chlóru. Skladovat v chladu a chránit
před přímým slunečním světlem. Citlivý na mráz pod -15 °C. Při správném skladování je doba použitelnosti 1
rok od data výroby.
Upozornění na nebezpečí
a bezpečnostní pokyny: Viz. bezpečnostní list přípravku.
Bezpečnostní opatření: UPOZORNĚNÍ: C - Žíravý!
Obsahuje: hydroxid draselný, chlornan sodný (1 - 5 % aktivního chlóru).
R 31: Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
R 35: Způsobuje těžké poleptání.
S 23: Nevdechujte páry/aerosoly.
S 26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S 27: Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení.
S 28: Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.
S 36/37/39: Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
S 45: V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc

Bezpečnostní list (405 KB *.pdf )