RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

neodisher® Alka 220

neodisher® Alka 220 Zásaditý čisticí prostředek na nádobí. Velmi dobré čisticí vlastnosti včetně odstraňování zaschlých a těžce odstranitelných zbytků jídel. Vhodný pro kuchyňské nádobí i s glazovanou dekorací, nerezovou ocel a plasty. Bez fosfá

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
Objednávka
kanystr  12 kg 1 357,00 Kč 1 641,97 Kč
 
kanystr  25 kg 2 622,00 Kč 3 172,62 Kč
 

Výrobce: NEODISHER

sazba DPH: 21%


neodisher® Alka 220
tekutý, zásaditý čisticí prostředek pro použití v myčkách nádobí,
bez fosfátů a aktivního chlóru.
Hlavní oblasti použití: Používá se pro myčky nádobí v nemocnicích, kantýnách, bufetech, hotelech a restauracích.
Charakteristika: neodisher® Alka 220 je intenzivní mycí prostředek pro použití v myčkách nádobí. Diky jeho intenzivní čisticí síle
kombinované s velmi dobrým disperzním účinkem se rychle dosahuje rozmočení a odstranění zbytků jídla,
především škrobů a bílkovin.
Instalace změkčovače vody je doporučena v případech, kdy tvrdost vody je > 5 °d.
Porcelán, běžné plasty a nerezová ocel jsou vůči roztoku neodisher® Alka 220 odolné. Přípravek není vhodný
pro hliník, eloxal a slitiny lehkých kovů.
Požití a dávkování: Použití v myčkách nádobí: 2 – 4 ml/l při teplotě > 60 °C.
Následně musí být roztok neodisher® Alka 220 plně odstraněn účinným oplachem. Nesměšujte s jinými
přípravky. Před výměnou přípravků propláchněte vodou dávkovací systém včetně hadiček.
Technické údaje: Specifická hmotnost (20 °C) : 1,45 g/cm3
Oblast pH (stanoveno v demineralizované vodě, 20 °C) 2 - 4 ml/l: 12,3 – 13,0
Viskozita (koncentrát, 20 °C): < 50 mPas
Vodivost (stanoveno v plně demineralizované vodě, 60 °C), 3 g/l: 9,4 mS/cm
Titrační faktor: 0,25 (dle titrační metody neodisher®)
Složení: < 5 % fosfonátů, polykarboxyláty
Pokyny ke skladování: Prostředek je citlivý na mráz. Barevný odstín neodisher® Alka 220 se může měnit v závislosti na skladovacích
podmínkách, tato skutečnost neovlivňuje čisticí vlastnosti přípravku. Při správném skladování je doba
použitelnosti 4 roky od data výroby.
Upozornění na nebezpečí
a bezpečnostní pokyny: Viz. bezpečnostní list přípravku.
Bezpečnostní opatření: UPOZORNĚNÍ: C - Žíravý!
Obsahuje: hydroxid sodný, hydroxid draselný.
R 35: Způsobuje těžké poleptání.
S 26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S 27: Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení.
S 28: Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.
S 36/37/39: Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
S 45: V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li
možno, ukažte toto označení).

Bezpečnostní list (415 KB *.pdf )