RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

neodisher® 30

Zásaditý čisticí prostředek na nádobí. Velmi dobře odstraňuje všechny zbytky jídel a vodní kámen. Vhodný pro hotelové nádobí a stříbro, hliník, slitiny hliníku.

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
Objednávka
kbelík  10 l 1 344,00 Kč 1 626,24 Kč
 
dóza  1 kg 143,00 Kč 173,03 Kč
 

Výrobce: NEODISHER

sazba DPH: 21%


neodisher 30
mírně zásaditý, beztenzidový čisticí prostředek ve formě prášku
pro použití v myčkách nádobí
Hlavní oblasti použití: Použití v myčkách nádobí cateringových zařízení, hotelů, domácností, kuchyní nemocnic a restaurací.
Charakteristika: neodisher® 30 je mírně zásaditý, práškový čisticí prostředek s vynikajícím účinkem. Odstraňuje všechny druhy
zbytků potravin a to i když jsou zaschlé nebo připečené. Díky šetrnému působení aktivního chloru může být
použit na hliník, slitiny hliníku a stříbro.
Použití a dávkování: Dávkování 2 - 4 g/l v závislosti na stupni tvrdosti vody a míře znečištění.
Může být použit při jakékoliv tvrdosti vody. Následující tabulka přehledně zobrazuje doporučené dávkování
s ohledem na tvrdost vody:
Rozsah tvrdosti vody Dávkování při 50 – 60 °C
1 0 - 7 °d 1 - 2 g/l
2 7 - 14°d 2 - 3 g/l
3 14 - 21°d 3 g/l
4 nad 21°d 3 - 4 g/l a více
V myčkách nádobí s výměnou vody používejte dávkovací automat.
U strojů bez výměny vody dávkujte přípravek do horké procesní vody na počátku mytí, v poměru 150 g
přípravku (1 odměrná nádobka) na 50 litrů vody v myčce. Další přídavek 75 g (1/2 odměrné nádobky) po
každých 5 - 10 mycích dávkách (cyklech).
Následně musí být roztok neodisher® 30 plně odstraněm účinným oplachem.
V případě zanesení myčky vodním kamenem je možné pro odstranění použít neodisher® BU (viz. příslušný
technický list) a zvýšit dávkování mycího přípravku. Jestliže se tvrdost vody pohybuje nad 3 °d, je vhodné použít
změkčovače vody z důvodu prevence tvorby vodního kamene a snížení spotřeby přípravku.
Pro obtížně odstranitelné zbytky potravin je vhodné použít intenzivnější čisticí prostředky neodisher® 80
případně neodisher® 80K (viz. příslušné technické listy).
Nesměšujte s jinými přípravky.
Technické údaje: Specifická hmotnost: 1000 - 1050 g/l
Oblast pH (stanovená v plně demineralizované vodě, 20 °C) 2 - 4 g/l: 11,5 - 11,7
Faktor titrace: 0,33 (dle návodu k titraci neodisher®)
Složení: < 5 % bělicího prostředku (organické nosiče chloru)
> 30 % fosfátů
Pokyny k uskladnění: Udržujte obaly těsně uzavřené! Výrobek je citlivý na vlhkost. Při správném skladování je doba použitelnosti 2
roky od data výroby.
Upozornění na nebezpečí
a bezpečnostní pokyny: Viz. bezpečnostní list přípravku.
Bezpečnostní opatření: UPOZORNĚNÍ: C - Žíravý!
Obsahuje: metakřemičitan disodný.
R 31: Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
R 34: Způsobuje poleptání.
R 37: Dráždí dýchací orgány.
R 52/53: Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním
prostředí.
S 26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S 27: Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení.
S 28: Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.
S 36/37/39: Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
S 45: V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li
možno, ukažte toto označení).

Bezpečnostní list (103 KB *.pdf )