RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

neodisher® 80

neodisher® 80 Zásaditý čisticí prostředek na nádobí.Velmi dobře odstaňuje všechny zbytky jídel. Vhodný pro všechny typy nádobí.

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
Objednávka
láhev  1 kg 147,00 Kč 177,87 Kč
 
kanystr  25 kg 3 242,00 Kč 3 922,82 Kč
 
kanystr  10 kg 1 386,00 Kč 1 677,06 Kč
 

Výrobce: NEODISHER

sazba DPH: 21%


neodisher 80
práškový čisticí prostředek se zesíleným účinkem pro použití
v myčkách nádobí
Hlavní oblasti použití: Použití v myčkách nádobí v cateringových zařízeních, hotelech, pohostinstvích a kuchyních nemocnic.
Charakteristika: neodisher® 80 je beztenzidový zásaditý čisticí prostředek ve formě prášku s vynikající účinností. Výrobek je
vhodný k odstraňování všech druhů zbytků potravin. Dokonce i potraviny zaschlé, spečené nebo jinak obtížně
odstranitelné jsou rozmočeny, uvolněny a rozptýleny.
Přípravek není agresivní vůči porcelánu s glazovanou výzdobou, nerezu a běžnému umělohmotnému
kuchyňskému nádobí. Není vhodný pro hliník, eloxal a předměty legované lehkými kovy.
Použití a dávkování: Dávkování 2 - 4 g/l v závislosti na stupni tvrdosti vody a míře zašpinění.
Může se používat při jakémkoliv stupni tvrdosti vody. Následující tabulka přehledně zobrazuje doporučené
dávkování s ohledem na tvrdost vody:
Rozsah tvrdosti vody Dávkování při 50- 60 °C
1) 0 - 7 °d 1 - 2 g/l
2) 7 - 14°d 2 - 3 g/l
3) 14 - 21°d 3 g/l
4) nad 21°d 3 - 4 g/l a více
V myčkách nádobí s výměnou vody používejte dávkovací automat.
U strojů bez výměny vody přidejte přípravek do horké procesní vody na počátku mytí. Dávkujte 150 g přípravku
(1 odměrná nádobka) na 50 litrů vody v myčce. Další přídavek 75 g (1/2 odměrné nádobky) je nutný po
každých 5-10 mycích cyklech.
Následně musí být roztok neodisher® 80 plně odstraněm účinným oplachem.
Pro předmytí a smočení je možné použít pouze nízkopěnivé přípravky např. neodisher® TV flüssig nebo
neodisher® TV (viz. příslušné technické listy).
Nesměšujte s jinými přípravky.
Technické údaje: Specifická hmotnost: 1125 - 1150 g/l
Oblast pH (stanovená v plně demineralizované vodě, 20 °C) 2 - 4 g/l: 12,6 - 13,2
Faktor titrace: 0,26 (dle návodu k titraci neodisher®)
Složení: < 5 % bělicího prostředku, alifatické uhlovodíky (DAB)
> 30 % fosfátů
Pokyny k uskladnění: Skladovat v řádně uzavřených obalech! Přípravek je citlivý na vlhkost. Při správném skladování je doba
použitelnosti 2 roky od data výroby.
Upozornění na nebezpečí
a bezpečnostní pokyny: Viz. bezpečnostní list přípravku.
Bezpečnostní opatření: UPOZORNĚNÍ: C - Žíravý!
Obsahuje: hydroxid sodný, dichlorisokyanurát sodný.
R 31: Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
R 35: Způsobuje těžké poleptání.
R 52/53: Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním
prostředí.
S 26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S 27: Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení.
S 28: Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.
S 36/37/39: Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
S 45: V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li
možno, ukažte toto označení).

Bezpečnostní list (106 KB *.pdf )