RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

neodisher® 82

neodisher® 82 Přípravek pro mytí nádobí. Dobrá čisticí účinnost včetně odstraňování zaschlých zbytků jídel, zatvrdlého škrobu a povlaků taninu. Vhodný pro nádobí s glazovanou dekorací, nerezovou ocel a plastové nádobí. Účinně odstraňuje vodní ká

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
Objednávka
láhev  10 kg 1 434,00 Kč 1 735,14 Kč
 

Výrobce: NEODISHER

sazba DPH: 21%


neodisherÒ 62
mírně zásaditý, práškový čisticí prostředek pro použití v myčkách
nádobí, bez chlóru, s odpěňovacím účinkem
Hlavní oblasti použití: Použití v myčkách nádobí, pečicích plechů a kontejnerů, stejně jako pro mytí náčiní v řeznictvích
a uzenářstvích.
Je vhodný pro mytí nádobí v jednokomorových i tunelových myčkách.
Charakteristika: neodisher® 62 je mírně zásaditý, práškový čisticí prostředek s velmi dobrým emulgačním účinkem. Odstraňuje
velmi rychle zbytky hotových jídel, čerstvé i pečené těsto. Díky obsaženému odpěňovači nedochází v průběhu
mytí k tvorbě pěny. Přípravek je šetrný vůči běžným materiálům, jako je nerez, hliník, plasty, keramika nebo
sklo.
Použití a dávkování: Dávkování 3 - 5 g/l v závislosti na stupni tvrdosti vody a míře znečištění.
U jednokomorových myček bez výměny vody je nutné před začátkem mytí nadávkovat přípravek do horké mycí
lázně. Dávkuje se 150 g přípravku neodisher® 62 (1 odměrka) do 50 l mycí lázně. Vždy po 5 mycích cyklech je
třeba dodávkovat 75 g přípravku (1/2 odměrky).
Následně musí být roztok neodisher® 62 plně odstraněm účinným oplachem.
Přípravek může být použit při jakékoliv tvrdosti vody.
Abychom zabránili snížení mycí účinnosti pracovního roztoku, je nutné z nádobí odstranit větší mmnožství
zbytků jídel ještě před počátkem mytí. Je možné také nádobí ručně předčistit, např. přípravkem neodisher® TV
nebo neodisher® TV flüssig.
Nesměšujte s jinými přípravky.
Technické údaje: Specifická hmotnost: 935 - 975 g/l
Oblast pH (stanovená v plně demineralizované vodě, 20 °C) 3 - 5 g/l: 11,8 - 12,2
Faktor titrace: 0,38 (dle návodu k titraci neodisher®)
Složení: 5 - 15 % neionogenní tenzidy
> 30 % fosfátů
Pokyny k uskladnění: Uchovávejte obal těsně uzavřený! Výrobek je citlivý na vlhkost. Při správném skladování je doba použitelnosti
2 roky od data výroby.
Upozornění na nebezpečí
a bezpečnostní pokyny: Viz. bezpečnostní list přípravku.
Bezpečnostní opatření: UPOZORNĚNÍ: C - Žíravý!
Obsahuje: metakřemičitan disodný, uhličitan sodný.
R 34: Způsobuje poleptání.
R 37: Dráždí dýchací orgány.
S 22: Nevdechujte prach.
S 26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S 28: Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.
S 36/37/39: Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
S 45: V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li
možno, ukažte toto označení).

Bezpečnostní list (423 KB *.pdf )