RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

neodisher® Alka 2

neodisher® Alka 2 Zásaditý tekutý čisticí prostředek na pečicí plechy a vybavení.Velmi dobré čisticí vlastnosti a vysoká ochrana materiálu. Účinně odstaňuje vodní kámen. Vhodný pro plechy, pánve, nádoby a vybavení z hliníku a nerezové oceli.

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
Objednávka
kanystr  25 kg 3 198,00 Kč 3 869,58 Kč
 

Výrobce: NEODISHER

sazba DPH: 21%


neodisher® Alka 2
tekutý čisticí prostředek určený do myček k čištění plechů na pečení
a pánví; neobsahuje aktivní chlór
Hlavní oblasti použití: Používán v myčkách k mytí nádob, pánví a plechů na pečení, stejně jako náčiní, používaného v pekárnách
a maso-zpracovatelském průmyslu. Vhodný jak pro jednokomorové tak tunelové myčky s transportním
systémem.
Charakteristika: neodisher® Alka 2 je velmi silný čisticí prostředek určený na předměty vyrobené z citlivého materiálu. Odstraňuje
zbytky potravin, především bílkovin a škrobů, dále pak zbytky masa, uzenin, pečiva a cukrářských výrobků.
Instalace změkčovače vody je doporučena v případech, kdy tvrdost vody je > 3 °d, a to za účelem předcházení
tvorbě vodního kamene a snížení spotřeby přípravku.
Čínský porcelán, běžné plasty, nerezová ocel, hliník a slitiny hliníku jsou odolné vůči roztoku neodisher® Alka 2.
Předměty vyrobené z eloxalu by měly být nejprve ozkoušeny, zda jsou vhodné pro mytí tímto přípravkem.
Požití a dávkování: Pro použítí v myčkách při teplotě 60 – 65 °C:
Pro čištění velmi znečištěných předmětů: 2 – 4 ml/l
Pro běžné znečištění: 2 ml/l
Následně musí být roztok neodisher® Alka 2 plně odstraněm účinným oplachem. Nesměšujte s jinými přípravky.
Před výměnou přípravků propláchněte vodou dávkovací systém včetně hadiček.
Technické údaje: Specifická hmotnost (20 °C) : 1,4 g/cm3.
Oblast pH (stanoveno v plně demineralizované vodě vodě, 20 °C) 2 - 4 ml/l: 11,4 – 11,7.
Viskozita (koncentrát, 20 °C): < 10 mPa.s.
Vodivost (stanoveno v plně demineralizované vodě, 60 °C), 3 g/l: 3,8 mS/cm
Titrační faktor: 0,82 (dle titrační metody neodisher®)
Složení: 15 - 30 % fosfátů
Pokyny ke skladování: Citlivý na mráz při teplotách pod – 10 °C. Při správném skladování je doba použitelnosti 4 roky od data výroby.
Upozornění na nebezpečí
a bezpečnostní pokyny: Viz. bezpečnostní list přípravku.
Bezpečnostní opatření: UPOZORNĚNÍ: C – Žíravý!
Obsahuje: metakřemičitan draselný, hydroxid draselný
R 34: Způsobuje poleptání.
S 26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S 27: Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení.
S 28: Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.
S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
S 45: V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li
možno, ukažte toto označení).

Bezpečnostní list (106 KB *.pdf )