RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

neodisher® Alka 300

neodisher® Alka 300 Tekutý, mírně alkalický a čisticí prostředek s vysokou účinností a materiálovou ochranou. Je určen pro použití ve zdravotnictví, farmacii, veterinární medicíně a gastronomii. Obsahuje inhibitory koroze a je šetrný k oceli chi

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
Objednávka
kanystr  12 kg 1 534,00 Kč 1 856,14 Kč
 

Výrobce: NEODISHER

sazba DPH: 21%


neodisher® Alka 300
tekutý, mírně zásaditý čisticí prostředek
pro použití ve speciálních myčkách
Hlavní oblasti použití: Používán ke strojnímu čištění kontejnerů, chirurgických nástrojů a anesteziologického vybavení, stejně jako
kontejnerů a zvířecích klecí ve zkušebních a chovných stanicích.
Charakteristika: neodisher® Alka 300 je mírně zásaditý prostředek odstraňující krev, zbytky bílkovin a organické zbytky.
Nepoškozuje chirurgickou ocel, chromniklovou ocel, pochromované a poniklované materiály, hliník, materiály
legované hliníkem nebo hořčíkem a běžné umělé hmoty. Je nutné před použitím vyzkoušet, zda je přípravek
vhodný i pro použití v případě speciálních nástrojů, např. nástroje s optickou soustavou nebo materiály
používané v anesteziologii, v přístrojích pro podporu dýchání, stejně jako pro eloxovaný hliník.
neodisher® Alka 300 se může použít u všech tvrdostí vody, zpravidla se ovšem z důvodů úspory používá
změkčená voda.
Použití a dávkování: Použití ve speciálních myčkách:
Pro čištění: 2 - 3 ml/l
Následně musí být roztok neodisher® Alka 300 plně odstraněm účinným oplachem. Nesměšujte s jinými
přípravky.
Před výměnou přípravků propláchněte dávkovací systém včetně hadiček.
Technické údaje: Specifická hmotnost (20 °C): 1,4 g/cm3
Oblast pH (stanovená v plně demineralizované vodě, 20 °C) 2 - 5 ml/l: 11,1 - 11,9
Viskozita (koncentrát, 20 °C):< 50 mPas
Vodivost (stanovená v plně demineralizované vodě, 60 °C) 3 g/l: 3,9 mS/cm
Faktor titrace: 1,04 (viz. návod k titraci neodisher® pro stanovení koncentrace přípravku)
Složení: ve 100 g přípravku:
< 5 % chlornanu sodného
15 – 30 % fosfátů
Pokyny k uskladnění: Omezená doba použitelnosti kvůli pozvolnému snižování obsahu aktivního chlóru. Skladovat v chladu a chránit
před přímým slunečním světlem. Citlivý na mráz pod -10 °C. Při správném skladování je doba použitelnosti
1 rok od data výroby.
Upozornění na nebezpečí
a bezpečnostní pokyny: Viz. bezpečnostní list přípravku.
Bezpečnostní opatření: UPOZORNĚNÍ: C - Žíravý!
Obsahuje: metakřemičitan disodný (draselný) a chlornan sodný.
(1 – 5 % aktivního chlóru)
R 31: Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
R 34: Způsobuje poleptání.
S 26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S 27: Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení.
S 28: Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.
S 36/37/39: Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
S 45: V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li
možno, ukažte toto označení)

Bezpečnostní list (403 KB *.pdf )