RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

neodisher® Alka 500

neodisher® Alka 500 Tekutý čisticí prostředek na mytí sklenic. Velmi dobré čisticí vlastnosti a vysoký stupeň ochrany skla. Snadno se oplachuje.

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
Objednávka
kanystr  12 l 1 518,00 Kč 1 836,78 Kč
 

Výrobce: NEODISHER

sazba DPH: 21%


neodisher® Alka 500
tekutý čisticí prostředek pro použití v myčkách sklenic
Hlavní oblasti použití: Používá se v myčkách sklenic. Čištení potrubí pro vedení mléka v kávovarech.
Charakteristika: neodisher® Alka 500 je tekutý, mírně zásaditý čisticí prostředek s vysokým stupněm ochrany materiálu.
Odstraňuje zbytky džusů, osvěžujících nápojů, mléka, koktejlů, zmrzliny, piva, vína, alkoholu a rtěnky bez
zanechání skvrn a šmouh. Sklenice zůstanou pachově neutrální. neodisher® Alka 500 byl vyvinut ve spolupráci
s předními výrobci myček sklenic.
Použití a dávkování: Použití v myčkách skla:
1,5 ml/l přípravku neodisher® Alka 500 se ručně nebo přes dávkovací přístroj přidá do čisticí vody.
Použití ve zpěnovacích zařízeních kávovarů:
3 % v souladu s návodem k použití výrobce zařízení.
Následně musí být roztok neodisher® Alka 500 plně odstraněm účinným oplachem. Nesměšujte s jinými
přípravky.
Technická data: Specifická hmotnost (20 °C): 1,3 g/cm3
Hodnota pH (stanovená v demineralizované vodě, 20 °C) 1,5 - 3 ml/l: 11,1 - 12,7
Vodivost (stanovená v plně demineralizované vodě, 60 °C) 3 g/l: přibližně 1,9 mS/cm
Viskozita (koncentrát, 20 °C): < 50 mPas
Faktor titrace: 1,18 (dle návodu k titraci neodisher®)
Složení: 15 - 30 % fosfátů
Pokyny ke skladování: Citlivý na mráz pod - 10 °C. Při správném skladování je doba použitelnosti 4 roky od data výroby.
Upozornění na nebezpečí
a bezpečnostní pokyny: Viz. bezpečnostní list přípravku.
Bezpečnostní opatření: UPOZORNĚNÍ: Xi - Dráždivý!
R 36/38: Dráždí oči a kůži.
S 26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S 37: Používejte vhodné ochranné rukavice.
S 46: Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Bezpečnostní list (414 KB *.pdf )