RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

neodisher® Combi Clean

neodisher® Combi Clean Zásaditý tekutý čisticí odstraňovač tuků. Určen k odstranění tuků a bílkovin. Vhodný pro kombinované a horkovzdušné tlakové hrnce a konvektomaty. Pouze na nerezovou ocel a litiny.

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
Objednávka
kanystr  10 l 1 467,00 Kč 1 775,07 Kč
 

Výrobce: NEODISHER

sazba DPH: 21%


neodisher Kombi
tekutý čisticí prostředek určený k ručnímu čištění kombinovaných
a horkovzdušných tlakových hrnců, trub a konvektomatů
Hlavní oblasti použití: Ke každodennímu ručnímu čištění kombinovaných a horkovzdušných tlakových hrnců, trub a konvektomatů.
Charakteristika: neodisher® Kombi je speciální, tuky rozpouštějící čisticí prostředek určený pro odstranění zbytků potravin
a mastnoty, která není připečená. Užívá se pouze na nerezovou ocel a litiny. Nevhodný pro hliník, případně
může být použit až po předchozím vyzkoušení a po co nejkratší dobu působení. Hliníkové části by měli být
čištěny pomocí přípravku caraform® R.
Použití a dávkování: Aplikujeme nástřikem koncentrátu nebo 1 – 10 % roztoku na studený nebo vychladlý povrch. Při používání
přípravku je důležité nepřekročit teplotu 70 °C, v opačném případě riskujete zbarvení čištěného povrchu.
Po dostatečně dlouhé době působení je nezbytné důkladně opláchnout uvolněné nečistoty vodou.
Nesměšujte s jinými přípravky.
Technické údaje: Specifická hmotnost (20 °C): 1,1 g/cm3
Oblast pH (stanovená v plně demineralizované vodě, 20 °C) 1 – 10 %: 12 - 13
Viskozita (koncentrát, 20°C): < 100 mPa.s
Složení: < 5 % fosfonátů
5 - 15 % neionogenní tenzidů
Pokyny ke skladování: Citlivý na mráz při teplotách pod – 16°C. Při správném skladování je doba použitelnosti 4 roky od data výroby.
Upozornění na nebezpečí
a bezpečnostní pokyny: Viz. bezpečnostní list přípravku.
Bezpečnostní opatření: UPOZORNĚNÍ: C - Žíravý!
Obsahuje: hydroxid draselný, tekutý 2 – 5 %.
R 34: Způsobuje poleptání.
S 26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S 27: Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení.
S 28: Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.
S 36/37/39: Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
S 45: V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li
možno, ukažte toto označení

Bezpečnostní list (389 KB *.pdf )