RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

neogrill

neogrill Zásaditý tekutý čisticí prostředek na zařízení. Určen k odstranění mastných, připečených a zuelnatělých zbytků. Vhodný pro grily, horkovzdušné trouby a varné plotýnky. Pouze na nerezovou ocel a litiny.

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
Objednávka
kanystr  12 l 1 760,00 Kč 2 129,60 Kč
 
láhev  750 ml 200,00 Kč 242,00 Kč
 

Výrobce: NEODISHER

sazba DPH: 21%


neogrill
speciální čisticí prostředek pro horkovzdušné trouby a přístroje na
grilování
Hlavní oblasti použití: Ruční důkladné čištění
• automatických konvektorů a grilů, pečicích trub a desek sporáků ve velkokapacitních kuchyních
• pečicích trub v pekárnách a cukrárnách
• odsavačů par z nerezu
Charakteristika: neogrill je intenzivně působící speciální čisticí prostředek k odstraňování zaschlých zbytků jídel, které jsou již
přiškvařené nebo zuhelnatělé, stejně jako k odstraňování olejových příškvarků na vnitřních plochách pečicích
trub a sporáků.
Je vhodný pouze pro nerezovou ocel nebo litiny. Nepoužívat na hliník, eventuálně jen po předběžném
odzkoušení a s krátkými dobami působení. Jinak se pro hliník musí používat caraform® R.
Použití a dávkování: Nastříkat nebo nanést koncentrát případně 10 % roztok na studené nebo vychladlé plochy. Ty by se pak měly
zahřát na teplotu v rozmezí 50 – 70 °C. Je třeba se vyvarovat vysokých teplot, protože v důsledku odpařování
roztoku by mohlo dojít k zbarvení nerezové oceli. Po uplynutí dostatečně dlouhé doby působení (max. 5 minut)
se rozpuštěné nečistoty setřou a nakonec se plochy důkladně opláchnou vodou.
Nesměšujte s jinými přípravky.
Technické údaje: Specifická hmotnost (20 °C): 1,3 g/cm3
Oblast pH (stanovená v plně demineralizované vodě, 20 °C) 10 %: přibližně 13,9
Viskozita(koncentrát, 20 °C): < 50 mPas
Složení: < 5 % fosfátů, amfoterních tenzidů
Pokyny ke skladování: Chránit před mrazem. Při správném skladování je doba použitelnosti 4 roky od data výroby.
Upozornění na nebezpečí
a bezpečnostní pokyny: Viz. bezpečnostní list přípravku.
Bezpečnostní opatření: UPOZORNĚNÍ: C - Žíravý!
Obsahuje: hydroxid draselný, tekutý > 5 %.
R 35: Způsobuje těžké poleptání.
S 26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S 27: Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení.
S 28: Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.
S 36/37/39: Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
S 45: V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhladejte lékařskou pomoc (je-li
možno, ukažte toto označení

Bezpečnostní list (99 KB *.pdf )