RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

neoform CM dis

neosana Zásaditý tekutý čisticí prostředek s dezinfekčním účinkem. Určen pro čištění a dezinfekci šlehačů, přístrojů na výrobu zmrzliny, ledové tříště a nápojů. Spektrum účinnosti A.

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
Objednávka
láhev  1 l 270,00 Kč 326,70 Kč
 

Výrobce: NEODISHER

sazba DPH: 21%


neoform CM dis
tekutý čisticí prostředek s dezinfekčními účinky pro čištění a dezinfekci
zásobníků a nádob od mléčných produktů, baktericidní
Hlavní oblasti použití: Čištění a dezinfekce zásobníků smetany, nádob na zmrzlinu, přístrojů na výrobu zmrzliny, zásobníků na
ovocné šťávy a zásobníků mléka v kávovarech.
Charakteristika: Přípravek účinně odstraňuje zbytky mléka a mléčných přípravků, zmrzliny a ovocných šťáv. Má baktericidní
účinky. Je vhodný pro všechny přístroje na výrobu zmrzliny z nerezu a hliníku.
Použití a dávkování: Dodržujte pokyny výrobce přístroje.
Kombinované čištění a dezinfekce předčištěných součástí:
Součásti předmyjte studenou vodou a vložte do 1% roztoku přípravku neoform CM dis na 5 min při 20°C.
Potom důkladně propláchněte vodou.
Kombinované čištění a dezinfekce nepředčištěných součástí:
Součásti vložte do 3% roztoku přípravku neoform CM dis na 30 min při 20°C. Potom d ůkladně propláchněte
vodou.
Kombinované čištění a dezinfekce šlehačů průtokovým způsobem:
0,5% roztok přípravku neoform CM dis, působení 1,5 min při teplotě 50°C. Dodržujte pokyny výrobce p řístroje.
Doporučené použití pro baktericidní účinnost:
Kombinované čištění a dezinfekce
předčištěných součástí
10 ml/l
(1,0%)
5 min 20°C
Kombinované čištění a dezinfekce
nepředčištěných součástí
30 ml/l
(3,0%)
30 min 20°C
Kombinované čištění a dezinfekce šlehačů
průtokovým způsobem
5 ml/l
(0,5%)
1,5 min 50°C
Nesměšujte s jinými přípravky. Pouze pro průmyslové použití. Plochy, které přichází do styku s potravinami,
je nutné po ošetření přípravkem neoform CM dis opláchnout pitnou vodou.
Zacházejte s dezinfekčním přípravkem opatrně. Vždy si před použitím přečtěte etiketu a technický list. Obecně
se doporučuje používat při manipulaci s dezinfekčním přípravkem ochranné rukavice.
Technické údaje: Hustota: 1,3 g/cm3
Oblast pH (stanovená v plně demineralizované vodě, 20 °C) 0,5 - 3 %: 11,1 - 13
Viskozita (koncentrát, 20 °C): < 10 mPas
Složení: < 5 g polykarboxyláty
5-15% fosfáty
Dezinfekční účinná látka ve 100 g:
3,6 g chlornanu sodného
Pokyny k uskladnění: Chraňte před mrazem. Při správném skladování je doba použitelnosti 3 roky od data výroby.
Upozornění na nebezpečí
a bezpečnostní pokyny: Viz. bezpečnostní list přípravku.
Bezpečnostní opatření: UPOZORNĚNÍ: C - Žíravý!
R 31: Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
R 34: Způsobuje poleptání.
S 26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S 27: Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení.
S 28: Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.
S 36/37/39: Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
S 45: V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li
možno, ukažte toto označení)