RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

neodisher® Standard

neodisher® Standard Sanitární čisticí prostředek s tenzidy. Určen pro běžné čištění sanitárních, rehabilitačních, zdravotnických a lázeňských zařízení včetně bazénů. Používá se i pro čištění po bahenních a rašelinových koupelích. Odstraňuje váp

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
Objednávka
kanystr  10 l 1 330,00 Kč 1 609,30 Kč
 

Výrobce: NEODISHER

sazba DPH: 21%


neodisher Standard
sanitární čisticí prostředek s tenzidy, neobsahuje kyselinu chlorovodíkovou
Hlavní oblasti použití: Čištění sanitárních, rehabilitačních, zdravotnických a lázeňských zařízení. Používá se i pro čištění po koupelích
dle metod „Kneipp“ a „Fango a Moor“. Odstraňuje vápenaté a hořečnaté usazeniny, močové usazeniny, mýdlo,
mastnotu, olej a nečistotu z vozovky.
Charakteristika: neodisher® Standard je kyselý čisticí prostředek na bázi kyseliny fosforečné a speciálních tenzidů. Dobrá
schopnost emulgace a rozpouštění vodního kamene v kombinaci s ochranou materiálu dělá z prostředku
neodisher® Standard přípravek univerzálně použitelný při každodenním čištění.
Nepoškozuje dlaždice, obkladačky, kyselinovzdorné materiály, nerezovou ocel, hliník, kyselinovzdorné
pochromování, sklo a kyselině odolné plasty. Pro teraco, beton, cementová pojiva a neželezné kovy by měl být
prostředek používán jen po předchozím odzkoušení, následně je jeho použití možné jen po krátkou dobu.
Požití a dávkování: Ruční použití: 1 - 2 % pro každodenní použití. Je-li používán k čištění bazénů a van, měl by být střídán
s čisticím prostředkem caraform R, např. 4x týdně caraform R, pátý den neodisher® Standard. Plán čištění
závisí na hygienických požadavcích uživatele a typu odstraňovaných usazenin.
Je zcela nezbytné ochránit litý materiál, který není kyselinovzdorný, navlhčením povrchu. Po krátké době
kontaktu prostředku s čištěným materiálem důkladně smyjte povrch čistou vodou a neutralizujte zásaditým
roztokem.
Nesměšujte s jinými přípravky.
Technické údaje: Specifická hmotnost (20 °C): 1,2 g/cm3
Oblast pH (stanovená v plně demineralizované vodě, 20 °C) 10 – 20 g/l : 1,8 – 1,6
Viskozita (koncentrát, 20 °C): < 100 mPas
Titrační faktor: 0,34 (dle titrační metody neodisher)
Složení: < 5 % anionaktivních tenzidů
5 – 15 % neionogenních tenzidů, anorganický fosfor (z kyseliny fosforečné)
Pokyny ke skladování: Přípravek je citlivý na mráz při teplotách pod - 13 °C. Při správném skladování je doba použitelnosti 4 roky od
data výroby.
Upozornění na nebezpečí
a bezpečnostní pokyny: Viz. bezpečnostní list přípravku.
Bezpečnostní opatření: UPOZORNĚNÍ: C - Žíravý!
Obsahuje: kyselinu fosforečnou > 25 %
R 34 Způsobuje poleptání.
S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S 27 Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení.
S 28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.
S 36/37/39 Používejte vhodný ochranné oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
S 45 V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li
možno, ukažte toto označení).

Bezpečnostní list (102 KB *.pdf )