RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

neodisher N

Tekutý, kyselý, neutralizační a čisticí prostředek pro použití v myčkách. Oblast použití je při neutralizaci nebo kyselém předčištění v nemocnicích, laboratořích a chovných stanicích. Používá se při neutralizaci alkalických zbytků, vápenatých usazeni

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
Objednávka
láhev  1 l 291,00 Kč 352,11 Kč
 
kanystr  5 l 1 269,00 Kč 1 535,49 Kč
 
kanystr  12 kg 1 982,00 Kč 2 398,22 Kč
 

Výrobce: NEODISHER

sazba DPH: 21%


tekutý kyselý neutralizační a čistící přípravek
pro použití ve speciálních myčkách
Hlavní oblasti použití: Používá se pro neutralizaci zbytků alkalických mycích prostředků. Také se používá jako čisticí prostředek pro
kyselé předčištění během strojního mytí chirurgických nástrojů, nerezových transportních vozíků a laboratorního
skla v nemocnicích a laboratořích. Rovněž se používá pro mechanické čištění zvířecích klecí určených
k chovu zvířat pro experimentální účely.
Charakteristika: neodisher® N neobsahuje tenzidy a je snadno oplachovatelný. Neutralizuje zbytky alkalických čisticích
přípravků, odstraňuje vodní a močový kámen a jiná rezidua rozpustná v kyselinách.
neodisher® N lze použít na všechny obvyklé předměty laboratorního vybavení vyrobené ze skla, keramických
materiálů, nerezové oceli a kyselinám odolných plastů. Neželezné těžké kovy, pochromované a poniklované
části stejně jako eloxovaný hliník jsou roztokem neodisher® N poškozovány. Proto je třeba dát pozor na
odolnost oplachovaných předmětů, přístrojů, odtokového potrubí a celého odtokového systému vůči kyselinám.
Eternitové a litinové trubky jsou nevhodné.
Použití a dávkování: Jako čisticí prostředek:
2 – 4 ml/l při 40 – 60°C (používejte vhodné dávkovací zařízení)
Jako neutralizační prostředek:
1 – 2 ml/l (používejte vhodné dávkovací zařízení)
Následně musí být roztok neodisher® N plně odstraněm účinným oplachem.
Nesměšujte s jinými přípravky.
Upozornění: Je třeba brát v úvahu odolnost čištěných předmětů, myčky a odpadního vedení vůči kyselinám.
Technické údaje: Specifická hmotnost (20 °C): 1,5 g/cm3
Oblast pH (stanovená v demineralizované vodě, 20 °C) 1 – 4 ml/l: 2,2 - 1,4.
Viskozita (koncentrát, 20 °C):< 10 mPas.
Faktor titrace: 0,16 (dle návodu k titraci neodisher®).
Složení: 15 – 30 % anorganického fosforu (z kyseliny fosforečné).
Pokyny ke skladování: Chránit před mrazem větším než -15 °C. Při správném skladování je doba použitelnosti 4 roky od data výroby.
Upozornění na nebezpečí
a bezpečnostní pokyny: Viz. bezpečnostní list přípravku.
Bezpečnostní opatření: UPOZORNĚNÍ: C - Žíravý!
Obsahuje: > 30 % kyseliny fosforečné
R 34: Způsobuje poleptání
S 26: Při zasažení očí okamžitě důkladně opláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S 27: Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení.
S 28: Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.
S 36/37/39: Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
S 45: V případě nehody nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li
možno, ukažte toto označení

Bezpečnostní list (395 KB *.pdf )