RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

neodisher MediClean forte

Tekutý, alkalický čisticí prostředek s tenzidy pro použití v myčkách. Je vhodný pro strojní čištění chirurgických nástrojů včetně MIC-nástrojů, dentálních nástrojů, anesteziologických nástrojů, kontejnerů a jiných zdravotnicko-technických potřeb. Obs

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
Objednávka
kanystr  10 l 1 707,00 Kč 2 065,47 Kč
 

Výrobce: NEODISHER

sazba DPH: 21%


neodisher® MediClean forte
Alkalický čisticí prostředek s tenzidy pro použití ve speciálních
myčkách.
Hlavní oblast použití: Strojní čištění chirurgických nástrojů včetně MIC-nástrojů, mikronástrojů, flexibilních endoskopů, dentálních
nástrojů včetně držadel, anesteziologických nástrojů, kontejnerů a jiných zdravotnicko-technických potřeb.
Charakteristika: neodisher® MediClean forte je čisticí prostředek, který spolehlivě odstraňuje zbytky zaschlé
a denaturované krve a současně je vysoce šetrný k materiálu. neodisher® MediClean forte obsahuje hydroxid
draselný (KOH) a tenzidy. Tyto látky zabraňují redispozici zbytků proteinů a kromě toho snižují mezní
povrchové napětí pracovního roztoku.
Vůči pracovnímu roztoku neodisher® MediClean forte je odolná nerezová ocel, nástrojová ocel, optika, běžné
umělé hmoty i anesteziologické materiály. Je zaručena šetrnost k materiálům z nebarveného eloxovaného
hliníku, přičemž musí být provedena termodezinfekce na konci programu plně demineralizovanou vodou.
Barevně eloxovaný hliník je nutno předem vyzkoušet.
Pro čištění doporučujeme používat plně demineralizovanou vodu.
Použití a dávkování: Pro strojní přípravu nástrojů:
0,2 – 1,0 obj. % (2 - 10 ml/l při 50 – 60 °C), pro docílení pH>10 je t řeba použít dávkování 5 – 10 ml/l.
Pro strojní čištění flexibilních endoskopů: 0,5 % (5 ml/l při 36 – 55 °C)
Pro ruční přípravu nástrojů:
v ponorné a v ultrazvukové lázni: 0,5 - 2 % (5 – 20 ml/l).
Roztoky je třeba nejméně jednou denně vyměňovat.
Následně musí být roztok neodisher® MediClean forte plně odstraněm účinným oplachem. Nesměšujte s jinými
přípravky.
Před změnou přípravku je třeba vypláchnout dávkovač a přívodní hadice vodou.
Technické údaje: Specifická hmotnost (20 °C): 1,1 g/cm 3.
Oblast pH (určena v plně demineralizované vodě, 20 °C) 5-10 ml/l: 10,5 - 10,9.
Viskozita (koncentrát, 20 °C): < 50 mPa.s.
Titrační faktor: 0,76 (dle speciálního návodu k titraci pro neodisher® MediClean forte).
Složení: 5 - 15 % NTA,
< 5 % anionaktivních tenzidů, polykarboxyláty,
Další látky: enzymy, konzervační látky (fenoxyethanol, methyl-, ethyl-, butyl-, propyl-, isopropylparaben).
Pokyny ke skladování: Skladovat v chladu, avšak při teplotě nad bodem mrazu (0 – 25 °C). P ři správném skladování je doba
použitelnosti 2 roky od data výroby.
Upozornění na nebezpečí
a bezpečnostní pokyny: Viz. bezpečnostní list přípravku.
Bezpečnostní opatření: UPOZORNĚNÍ: Xi – Dráždivý!
R 36: Dráždí oči.
S 26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S 46: Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Bezpečnostní list (382 KB *.pdf )