RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

neodisher LM 3

Tekutý, zásaditý, čistící prostředek pro ruční i strojní čištění skla. Oblasti použití jsou především v laboratořích všech typů a průmyslu na zpracování fosfátů a kovů. Odstraňuje organické zbytky, anorganické povlaky. Velmi dobře se oplachuje a má s

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
Objednávka
láhev  1 l 277,00 Kč 335,17 Kč
 
kanystr  10 l 2 422,00 Kč 2 930,62 Kč
 

Výrobce: NEODISHER

sazba DPH: 21%


neodisher LM 3
tekutý, zásaditý čisticí prostředek
pro použití v ponorných lázních a speciálních myčkách, bez fosfátů
Hlavní oblasti použití: Ruční a strojní čištění laboratorního skla ve zdravotnických a biologických laboratořích, v průmyslových
laboratořích analýzy vody, ve výzkumu, v potravinářském a farmaceutickém průmyslu, stejně jako v průmyslů
na zpracování (výrobu) fosfátů a kovů.
Charakteristika: Díky obsahu vysoce aktivních nepěnivých smáčivých prostředků vykazuje výborný čisticí účinek u všech druhů
nečistot. neodisher® LM 3 se používá k odstranění organických reziduí, např. krve, bílkovin, zbytků potravin
a anorganických reziduí včetně nečistot s radioaktivními částicemi.
Roztoky přípravku neodisher® LM 3 se dají velmi dobře oplachovat. Díky nepěnivosti se neodisher® LM 3
používá k předběžnému čištění a čištěný materiál se může bez oplachování dát přímo strojně čistit. Přípravek
neodisher® LM 3 se používá i ke strojnímu čištění laboratorního skla a ve speciálních myčkách, např. myčkách
viskozimetrů nebo pipet, protože nevytváří nežádoucí pěnu.
neodisher® LM 3 je bez fosfátů (např. 2 % roztok v destilované vodě obsahuje < 1 ppm P2O5) a proto se zvláště
hodí k čištění tam, kde by přitomnost zbytků fosfátů ovlivnila následující činnosti (např. enzymatické
a sérologické testy, analýzu fosfátů).
Ani při vysokých koncentracích nepůsobí agresivně na běžné laboratorní materiály, např. sklo, keramiku,
ušlechtilou ocel a umělé hmoty. V případě předmětů z lehkých kovů je nutné odolnost předem vyzkoušet.
Použití a dávkování: V ponorné lázni: normální znečištění: 2 %
silné znečištění: 5 %
extrémní znečištění: 20 %
doba působení: 2 - 5 hodin, popř. přes noc
V ultrazvukové lázni: 0,2 – 2 %
Ve speciálních myčkách: pro pipety: 0,5 – 5 % dle metody nebo předběžného čištění
pro viskozimetry: 0,5 – 5 %
pro laboratorní sklo: 0,5 – 1 %
Přístroje citlivé na tenzidy a zásady není vhodné čistit tímto přípravkem.
Následně musí být roztok neodisher® LM 3 kompletně odstraněn účinným oplachem.
Nesměšujte s jinými přípravky.
Technické údaje: Specifická hmotnost (20 °C):1,1 g/cm3
Oblast pH (stanovená v plně demineralizované vodě, 20 °C) 2 – 20 % ní : 11,7 - 13,6
Viskozita (koncentrát, 20 °C): < 10 mPas
Faktor titrace: 1,70 (dle návodu k titraci neodisher®)
Složení: < 5 % amfoterních tenzidů
5 – 15 % NTA
Pokyny ke skladování: Přípravek je citlivý na mráz pod – 3 °C. Při správném skladování je doba použitelnosti 4 roky od data výroby.
Upozornění na nebezpečí
a bezpečnostní pokyny: Viz. bezpečnostní list přípravku.
Bezpečnostní opatření: UPOZORNĚNÍ: C - Žíravý!
Obsahuje: hydroxid sodný 2 – 5 %.
R 34: Způsobuje poleptání.
S 26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S 27: Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení.
S 28: Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.
S 36/37/39: Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
S 45: V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li
možno,ukažte toto označení).

Bezpečnostní list (104 KB *.pdf )