RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

neodisher LaboClean FT

Tekutý, zásaditý, čisticí prostředek, pro použití ve speciálních myčkách. Neobsahuje tenzidy. Je dobře oplachovatelný a vykazuje velmi dobrou čisticí účinnost. Velmi se osvědčuje zejména v oblastech mikrobiologie a nukleární medicíny, lékáren, virolo

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
Objednávka
kanystr  12 kg 1 805,00 Kč 2 184,05 Kč
 

Výrobce: NEODISHER

sazba DPH: 21%


neodisher® LaboClean FT
tekutý zásaditý čisticí prostředek s oxidačním účinkem
pro použití ve speciálních myčkách
Hlavní oblasti použití: Strojní čištění laboratorního skla v mikrobiologických a virologických laboratořích, nukleární medicíně,
stravovacích provozech, průmyslu barviv stejně jako k čištění infuzních lahví a vybavení v lékárnách.
Charakteristika: neodisher® LaboClean FT vykazuje velmi dobrou čisticí účinnost a přitom neobsahuje detergenty včetně
povrchově aktivních substancí. Určený k odstraňování živných půd, krve, bílkovin, radioaktivních částic a zbytků
tkáňových kultur. neodisher® LaboClean FT se osvědčil zejména k dokonalému vyčištění lahví na tkáňové
kultury, stejně jako v oblasti mikrobiologie a nukleární medicíny. Má oxidační účinek díky působení aktivního
chlóru. Laboratorní vybavení ze skla, keramiky, křemíku a umělých hmot se dají čistit roztoky neodisher®
LaboClean FT bez poškození materiálu. Není vhodný na barevné a lehké kovy. Pro čisticí cyklus doporučujeme
používat vodu s maximálně 5 °d (1 mmol/l) celkové tvrdosti.
Použití a dávkování: 3 - 4 ml/l přes vhodné dávkovací zařízení.
Pozn.:
Pro čištění skla na kultury a infúzních lahví:
čištění: 3 - 4 ml/l přípravku neodisher® LaboClean FT při 80 – 85 °C
neutralizace: 2 - 3 ml/l přípravku neodisher® Z nebo neodisher® N
Pro odstranění zbytků krmiv:
předčištění: event. s přídavkem vhodného materiálu k vázání jemných částí
čištění: 2 - 3 ml/l přípravku neodisher® LaboClean FT, event. přidat 0,1 ml/l neodisher® EM
neutralizace:1 - 2 g/l přípravku neodisher® N
Pro odstranění zbytků zeleniny a ovoce:
předčištění: 2 ml/l přípravku neodisher® LaboClean FT za studena
čištění: 3 - 4 ml/l přípravku neodisher® LaboClean FT při 60 - 80 °C, tvoří-li se pěna přidejte neodisher®
Entschäumer S
neutralizace:1 - 2 ml/l přípravku neodisher® N
Pro odstranění textilních barviv:
předčištění u zásaditých barviv: 1 g/l neodisher® Super
předčištění u jiných barviv: 2 ml/l neodisher® LaboClean FT
čištění: 3 - 4 ml/l přípravku neodisher® LaboClean FT při cca 70 °C
neutralizace:1 - 2 ml/l přípravku neodisher® N
Následně musí být roztok neodisher® LaboClean FT plně odstraněm účinným oplachem. Nesměšujte s jinými
přípravky.
Zacházejte s přípravkem opatrně. Vždy si před použitím přečtěte etiketu a technický list.
Technické údaje: Specifická hmotnost (20 °C):1,3 g/cm3
Oblast pH (stanovená v plně demineralizované vodě, 20 °C) 3 - 4 ml/l: 11,8 - 12,2
Viskozita (koncentrát, 20 °C): < 50 mPas
Faktor titrace: 0,93 (dle návodu k titraci neodisher®)
Složení: 5 - 15 % hydroxidu draselného
1 - 5 % chlornanu sodného
fosfáty
Pokyny ke skladování: Výrobek je velmi citlivý na teplo a sluneční záření. Skladovat v chladu. Citlivý na mráz pod - 20 °C. Při správném
skladování je doba použitelnosti 1 rok od data výroby.
Upozornění na nebezpečí
a bezpečnostní pokyny: Viz. bezpečnostní list přípravku.
Bezpečnostní opatření: UPOZORNĚNÍ: C - Žíravý!
Obsahuje: hydroxid draselný, chlornan sodný.
R 31: Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
R 35: Způsobuje težké poleptání.
S 23: Nevdechujte páry/aerosoly.
S 26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S 27: Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení.
S 28: Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.
S 36/37/39: Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
S 45: V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li
možno, ukažte toto označení).

Bezpečnostní list (428 KB *.pdf )