RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

neodisher PM 5

Práškový, mírně zásaditý, čisticí prostředek pro ruční čištění v laboratořích. Oblasti použití jsou v lékařských a biologických laboratořích a potravinářském průmyslu. Používá se na všechny druhy nečistot a velmi dobře se oplachuje. Lze jej užít u vš

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
Objednávka
láhev  3 kg 1 308,00 Kč 1 582,68 Kč
 

Výrobce: NEODISHER

sazba DPH: 21%


neodisher PM 5
práškový, mírně zásaditý čisticí prostředek
pro použití v ponorných lázních
Hlavní oblasti použití: Ruční čištění laboratorního skla a chirurgických nástrojů v nemocnicích, zdravotnických, biologických
a potravinářských laboratořích a v průmyslu.
Charakteristika: neodisher® PM 5 je mírně zásaditý čisticí prostředek s možností použití při vysokých tvrdostech vody. Užívá se
při čištění všech druhů nečistot, např. organických zbytků jako je krev a bílkoviny, zbytků potravin
a anorganických zbytků.
Vnitřní stěny pipet a odměrek jsou plně smočeny a zároveň je roztok prostředku neodisher® PM 5 velmi lehce
opláchnutelný, chrání materiál a je vhodný pro všechny druhy laboratorního vybavení, stejně jako pro lehké
a barevné kovy, pochromované předměty, nerez a zrcadla. U předmětů z eloxalu nejprve vyzkoušejte jejich
odolnost.
Použití a dávkování: 0,5 – 2 % roztok v ponorné lázni.
Upozornění:
Při běžném znečištění použijte 0,5 % roztok. Při silném znečištění zvyšte koncentraci na 1 – 2 %. Zahřátí
roztoku podporuje čisticí účinek. Aby bylo dosaženo co nejlepšího výsledku čištění, musí být přípravek
neodisher® PM 5 úplně rozpuštěn.
Optimálního čištění je dosaženo při úplném rozpuštění přípravku v teplém roztoku, doba působení 10 – 20 min.
a v případě úporného znečištění maximálně 2 až 4 hodiny. Použitelnost roztoku závisí na míře znečištění.
Znečištěné roztoky je třeba včas vyměnit.
Čištěním pomocí přípravku neodisher® PM 5 se vnitřní stěny pipet a měřicích přístrojů udržují zcela smáčitelné,
takže odpadá použití kyseliny chromsírové.
Sorpční mezivrstvy desek v tenkovrstvé chromatografii se dají úplně vyčistit pomocí 1 – 2 % roztoku přípravku
neodisher® PM 5.
Následně musí být roztok neodisher® PM 5 kompletně odstraněn účinným oplachem.
Nesměšujte s jinými přípravky.
Technické údaje: Násypná hmotnost : 1100 - 1200 g/l
Oblast pH (stanovená v plně demineralizované vodě, 20 °C) 0,5 – 2 % roztok: 11,2 - 11,8
Faktor titrace: 1,21 (dle návodu k titraci neodisher®)
Složení: < 5 % anionaktivních tenzidů, neionogenních tenzidů
> 30 % fosfátů
Pokyny ke skladování: Nádobu skladovat řádně uzavřenou. Přípravek je citlivý na vlhkost. Při správném skladování je doba
použitelnosti 2 roky od data výroby.
Upozornění na nebezpečí
a bezpečnostní pokyny: Viz. bezpečnostní list přípravku.
Bezpečnostní opatření: UPOZORNĚNÍ: Xi - Dráždivý!
R 36/38: Dráždí oči a kůži.
S 26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S 37: Používejte vhodné ochranné rukavice.
S 46: Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

Bezpečnostní list (415 KB *.pdf )