RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

neodisher MA

Práškový, mírně zásaditý, čisticí prostředek pro použití ve speciálních myčkách. Oblast použití je především při strojním čištění chirurgických materiálů, anesteziologického vybavení, operační obuvi, kojeneckých lahví v nemocnicích a lékařských praxí

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
Objednávka
kanystr  10 kg 1 844,00 Kč 2 231,24 Kč
 

Výrobce: NEODISHER

sazba DPH: 21%


neodisher MA
práškový, mírně zásaditý čisticí prostředek pro použití ve speciálních
myčkách
Hlavní oblasti použití: Strojní čištění chirurgických nástrojů, anesteziologického vybavení, operační obuvi, kojeneckých lahví a jiného
lékařsko-technického vybavení v nemocnících. Strojní čištění laboratorního skla v lékařských, biologických
a chemických laboratořích.
Charakteristika: neodisher® MA je mírně zásaditý přípravek s antipěnivými vlastnostmi. Odstraňuje krev, bílkoviny, živné půdy,
zbytky potravin a chemikálie ze všech druhů povrchů.
neodisher® MA nabízí vysoký stupeň materiálové ochrany a je vhodný prakticky pro všechny materiály
používané ve výše zmíněných provozech, např. sklo, nerez, nástrojová ocel, čistý hliník, pochromované
povrchy, materiály legované hliníkem a hořčíkem, většinu plastů, stejně jako materiálů používaných pro výrobu
anesteziologického vybavení. U eloxovaných předmětů se díky neodisher® MA tlumí agresivita změkčené vody
vůči vrstvě eloxalu a tak působí jako materiálová ochrana. neodisher® MA může být používán při jakékoliv
tvrdosti vody.
Použití a dávkování: Ve speciálních myčkách: 1 - 4 g/l přes dávkovací zařízení nebo ručně.
Poznámka:
K odstranění zbytků krve, séra, hlenu a tkání:
Čištění: neodisher® MA, 3 g/l, 60 – 95 °C
Neutralizace: neodisher® Z, 1 - 2 ml/l
Nakonec opláchnout plně demineralizovanou vodou, pokud se nemají tvořit zaschlé skvrny. Při úpravě
chirurgických nástrojů se doporučuje do vody pro konečný oplach přidat neodisher® IP Konz, přípravek na
ošetření nástrojů v dávce 1 - 2 ml/l, aby se dosáhlo ochrany povrchu.
K odstranění zbytků mléka, kojenecké stravy a kaše:
Čištění: neodisher® MA, 3 g/l, 70 – 95 °C
Neutralizace: neodisher® Z, 1ml/l
K odstranění zbytků živných půd, reagentů, krve a séra :
Čištění: neodisher® MA, 3 g/l
Neutralizace: neodisher® Z, 1 - 2 ml/l
Nakonec opláchnout plně demineralizovanou vodou, aby se netvořily zaschlé skvrny. Živné půdy je třeba před
čištěním odstranit. Při potížích s odstraňováním barviv, jako je genciánová violeť atd., přidejte neodisher® N
do předoplachu nebo použijte neodisher® GK.
Následně musí být roztok neodisher® MA plně odstraněm účinným oplachem. Nesměšujte s jinými přípravky.
Technické údaje: Násypná hmotnost: 915 - 965 g/l
Oblast pH (stanovená v plně demineralizované vodě, 20 °C) 1 - 4 g/l: 11,5 - 12,1
Faktor titrace: 0,44 (dle návodu k titraci neodisher®)
Složení: < 5 % neionogenních tenzidů
> 30 % fosfátů
Pokyny ke skladování: Dbejte, aby nádoba byla těsně uzavřena! Výrobek je citlivý na vlhkost. Při správném skladování je doba
použitelnosti je 2 roky od data výroby.
Upozornění na nebezpečí
a bezpečnostní pokyny: Viz. bezpečnostní list přípravku.
Bezpečnostní opatření: UPOZORNĚNÍ: C - Žíravý!
Obsahuje: metakřemičitan disodný.
R 34: Způsobuje poleptání.
R 37: Dráždí dýchací orgány.
S 26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S 27: Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení.
S 28: Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.
S 36/37/39: Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
S 45: V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li
možno, ukažte toto označení).

Bezpečnostní list (390 KB *.pdf )