RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

neodisher LaboClean UW

Práškový, mírně zásaditý, čisticí prostředek pro použití ve speciálních myčkách. Oblast použití je především při strojním čištění chirurgických materiálů, anesteziologického vybavení, operační obuvi, kojeneckých lahví v nemocnicích a lékařských praxí

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
Objednávka
kanystr  10 kg 2 016,00 Kč 2 439,36 Kč
 

Výrobce: NEODISHER

sazba DPH: 21%


neodisher® LaboClean UW
práškový, mírně zásaditý čisticí prostředek
pro použití v mycích strojích, bez fosfátů
Hlavní oblasti použití: Strojové čištění laboratorního skla a vybavení v laboratořích analýzy vod, sérologických ústavech a ve
fosfátovém průmyslu.
Charakteristika: neodisher® LaboClean UW je mírně alkalický čisticí přípravek, šetrný k používaným materiálům a dobrými
čisticími schopnostmi na anorganické a organické zbytky. Může být používán na všechno obvyklé laboratorní
vybavení a laboratorní sklo. Neobsahuje fosfáty.
Použití a dávkování: Použití v mycích strojích: 3 - 5 g/l přes vhodné dávkovací zařízení nebo ručně.
Upozornění:
Pro mytí laboratorního skla, používaného při sérologických vyšetřeních a enzymových stanoveních
(např. v humánním a veterinárním lékařství):
Předoplach vodou bez přísad.
Čištění: 3 - 5 g/l neodisher® LaboClean UW.
Neutralizace: 1 - 2 ml/l neodisher® Z.
Oplach: několikrát změkčenou vodou, na závěr demineralizovanou vodou.
Pro mytí analytického skla (např. ve fosfátovém průmyslu):
Předoplach: vodou bez přísad, v případě nutnosti s přídavkem neodisher® Super.
Čištění: 3 - 5 g/l neodisher® LaboClean UW.
Neutralizace: 1-2 ml/l neodisher® Z.
Oplach: několikrát vodou, na závěr demineralizovanou vodou.
Pro mytí laboratorního skla, používaného při analýzách vod a odpadů (např. analýza vody a výluhů):
Předoplach vodou bez přísad
Čištění: 3 - 5 g/l neodisher® LaboClean UW.
Neutralizace: 1 - 2 ml/l neodisher® Z.
Oplach: několikrát změkčenou vodou, na závěr demineralizovanou vodou.
Upozornění: V případě, že je požadován mimořádně nízký obsah fosfátů na površích skleněných nádob,
doporučujeme provést analýzu používané vody na obsah fosforečnanů.
Následně musí být roztok neodisher® LaboClean UW kompletně odstraněn účinným oplachem.
Nesměšujte s jinými přípravky.
Technické údaje: Objemová hmotnost: 1005 – 1055 g/l
Oblast pH (stanovená v plně demineralizované vodě, 20 °C) při 3 - 5 g/l: 10,9 – 11,7
Titrační faktor: 0,31 (viz. titrační postupy neodisher®)
Složení: < 5 % neionogenních tenzidů
5 -15 % bělicích prostředků na bázi kyslíku (perborát sodný)
15 – 30 % sůli NTA
Pokyny ke skladování: Skladujte obaly řádně uzavřené. Přípravek je citlivý na vlhkost. Při správném skladování je doba použitelnosti 2
roky od data výroby.
Upozornění na nebezpečí
a bezpečnostní pokyny: Viz. bezpečnostní list přípravku.
Bezpečnostní opatření: UPOZORNĚNÍ: C - Žíravý!
Obsahuje: perboritan sodný, prášek > 10 %
R 34: Způsobuje poleptání.
R 37: Dráždí dýchací orgány.
S 26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S 27: Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení.
S 28: Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.
S 37/39: Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
S 45: V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li
možno, ukažte toto označení).

Bezpečnostní list (422 KB *.pdf )