RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

neodisher LaboClean PLM

Práškový, mírně alkalický, čisticí prostředek pro použití v mycích strojích. Je určen pro strojní mytí běžných laboratorních materiálů, barevných kovů, lehkých kovů a plastů v lékařských, biologických a potravinářských laboratořích. Velmi dobře odstr

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
Objednávka
kanystr  10 l 2 105,00 Kč 2 547,05 Kč
 

Výrobce: NEODISHER

sazba DPH: 21%


práškový, mírně zásaditý čisticí prostředek
pro použití ve speciálních myčkách
Hlavní oblasti použití: Strojní čištění laboratorních materiálů ze skla, keramiky, nerezu, barevných kovů, lehkých kovů a umělých hmot
v lékařských, biologických a chemických laboratořích, stejně jako laboratořích potravinářského průmyslu.
Charakteristika: neodisher® LaboClean PLM odstraňuje krev, bílkoviny, zbytky potravin, oleje, masti, tuky, krémy a zbytky
plsťového popisovače na laboratorním skle.
Použití a dávkování: Ve speciálních myčkách:
2 - 5 g/l přes dávkovače práškových prostředků nebo ručně.
Upozornění:
Pro odstranění zbytků plsťového popisovače z laboratorního skla:
Čištění: neodisher® LaboClean PLM, 5 g/l, 70 – 85 °C
Neutralizace: neodisher® Z, 1 - 2 ml/l
Mezioplach vodou.
Konečný oplach demineralizovanou vodou, aby se zabránilo tvorbě zaschlých skvrn.
Zbytky pracovního roztoku neodisher® LaboClean PLM je nutno plně opláchnout vodou. Nemíchejte s jinými
přípravky. Pouze pro průmyslové použití.
Technické údaje: Násypná hmotnost: 785 - 835 g/l
Oblast pH (stanovená v plně demineralizované vodě, 20 °C) 2 - 5 g/l: 11,1 - 11,6
Faktor titrace: 0,44 (dle návodu k titraci neodisher)
Složení: 5 – 15 % neionogenních tenzidů
> 30 % fosfátů
Pokyny ke skladování: Nádobu skladovat řádně uzavřenou a utěsněnou. Výrobek je citlivý na vlhkost. Při správném skladování je doba
použitelnosti 2 roky od data výroby.
Upozornění na nebezpečí
a bezpečnostní pokyny: Viz. bezpečnostní list přípravku.
Bezpečnostní opatření: UPOZORNĚNÍ: C - Žíravý!
Obsahuje: metakřemičitan disodný.
R 34: Způsobuje poleptání.
R 37: Dráždí dýchací orgány.
S 26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S 28: Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.
S 36/37/39: Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
S 45: V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li
možno, ukažte toto označení

Bezpečnostní list (419 KB *.pdf )