RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

neodisher LaboClean LA

Práškový, zásaditý, čisticí prostředek pro použití ve speciálních myčkách. Hlavní oblastí použití je strojní mytí laboratorního skla a příslušenství v laboratořích, především však v laboratořích potravinářského a kosmetického průmyslu, při výrobě min

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
Objednávka
kanystr  25 kg 4 791,00 Kč 5 797,11 Kč
 
láhev  3 kg 607,00 Kč 734,47 Kč
 

Výrobce: NEODISHER

sazba DPH: 21%


neodisher® LaboClean LA
Práškový zásaditý mycí přípravek pro použití ve speciálních myčkách
Hlavní oblasti použití: Strojní mytí laboratorního skla a příslušenství v laboratořích potravinářského průmyslu, farmaceutického a
kosmetického průmyslu, při výrobě minerálních olejů a jiných laboratořích.
Charakteristika: neodisher® LaboClean LA je zásaditý prostředek obsahující vysoký podíl emulgátorů a dispergátorů. Odstraňuje
oleje, tuky, pryskyřice, parafíny a organická barviva. Při teplotách nad 30°C působí antipěnivě.
neodisher® LaboClean LA je vhodný pro mytí materiálu z nerezi a ušlechtilých kovů. Nelze použít pro mytí
hliníku, eloxalu a slitin lehkých kovů. Borokřemičité sklo je vůči přípravku odolné, sodná skla se mohou časem
zakalit. neodisher® LaboClean LA může být používán při jakékoliv tvrdosti vody.
Požití a dávkování: 2 - 5 g/l přes vhodné dávkovací zařízení nebo ručně.
Upozornění:
Pro odstranění pryskyřic, vosků, olejů a tuků, stejně jako přípravků, jež je obsahují:
Mytí: neodisher® LaboClean LA 2 – 5 g/l
Teplota: 60 – 95 °C
Neutralizace: neodisher® N 2 ml/l
U pryskyřic a jiných odolných nečistot je nutné provést předčištění přípravkem neodisher® LM 3.
Pro odstranění olejů, tuků, mastí a krémů:
Mytí: neodisher® LaboClean LA 2 – 5 g/l
Teplota: do 95 °C
Neutralizace: neodisher® N 2 ml/l
Pro zesílení emulgačního účinku může být přidán neodisher® EM. Při mytí zbytků olejů a tuků, které při nízké
teplotě mytí pění, je nutné přidat neodisher® Entschäumer S.
Pro odstranění organických barviv, např. azo- a kyano-barviv:
Mytí: neodisher® LaboClean LA 3 g/l
Teplota: do 95 °C
Neutralizace: neodisher® N 2 ml/l
Následně musí být roztok neodisher® LaboClean LA plně odstraněm účinným oplachem. Nesměšujte s jinými
přípravky. Pouze pro průmyslové použití.
Technické údaje: Násypná hmotnost: 1075 – 1125 g/l.
Oblast pH (stanoveno v plně demineralizované vodě, 20 °C) 2 - 5 g/l: 12,0 – 12,8.
Titrační faktor: 0,17 (dle titrační metody neodisher®)
Složení: < 5 % polykarboxylátů, neionogenních tenzidů
15 - 30 % fosfátů
Pokyny ke skladování: Udržujte nádoby řádně uzavřeny. Chraňte před vlhkostí. Při správném skladování je doba použitelnosti 2 roky
od data výroby.
Upozornění na nebezpečí
a bezpečnostní pokyny: Viz. bezpečnostní list přípravku.
Bezpečnostní opatření: UPOZORNĚNÍ: C - Žíravý!
Obsahuje: hydroxid sodný, metakřemičitan disodný.
R 35: Způsobuje těžké poleptání.
R 37: Dráždí dýchací orgány.
S 26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S 27: Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení.
S 28: Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.
S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
S 45: V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li
možno, ukažte toto označení).

Bezpečnostní list (422 KB *.pdf )