RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

neodisher LaboClean GK

Práškový, středně alkalický a čisticí prostředek. Je určen pro lékárny a laboratoře mikrobiologické, virologické, nukleární. Odstraňuje všechny druhy anorganických i organických zbytků, tkáňových buněčných kultur, krve, živných půd, radioaktivní kont

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
Objednávka
kanystr  10 kg 2 019,00 Kč 2 442,99 Kč
 

Výrobce: NEODISHER

sazba DPH: 21%


neodisher® LaboClean GK
práškový, mírně zásaditý čisticí prostředek, bez obsahu tenzidů, pro
použití ve speciálních myčkách
Hlavní oblasti použití: Strojní mytí laboratorního skla v mikrobiologických, virologických a farmaceutických laboratořích stejně jako
v laboratořích izotopů a nukleární medicíně.
Charakteristika: neodisher® LaboClean GK je čisticí prostředek s velice dobrým čisticím účinkem. Odstraňuje zbytky
kultivačních půd, buněčné kultury a tkáně, radioaktivní kontaminace, znečištění organickými pigmenty a
barvami. neodisher® LaboClean GK neobsahuje povrchově aktivní substance a dá se lehce opláchnout.
Přípravek se osvědčil zejména v mikrobiologických a virologických laboratořích, stejně jako v oblasti nukleární
medicíny a laboratoří izotopů. Laboratorní vybavení ze skla, keramiky, křemíku a umělých hmot se dá čistit
přípravkem neodisher® LaboClean GK bez újmy na materiálu.
neodisher® LaboClean GK se může používat u všech tvrdostí vody.
Dávkování: 2 - 5 g/l přes dávkovací přístroj nebo ručně.
Poznámka:
K čištění lahví na kultury, reagenčního skla a misek:
K odstraňování skupin buněk, zbytků tkáňových kultur a živných půd:
Čištění: 3 - 5 g/l přípravku neodisher® LaboClean GK
Neutralizace: 2 - 3 ml/l přípravku neodisher® N nebo neodisher® Z
Oplach: několikrát změkčenou vodou, nakonec 1 – 2 krát plně demineralizovanou vodou.
K odstraňování radioaktivních kontaminací v laboratořích izotopů:
Předoplach: 3 g/l přípravku neodisher® LaboClean FT při 85 – 90 °C
Čištění: 2 - 4 g/l přípravku neodisher® LaboClean GK
Neutralizace: 1 - 2 ml/l přípravku neodisher® N nebo neodisher® Z
K čištění infúzních lahví v lékárnách a farmaceutických provozech:
Čištění: 2 – 4 g/l přípravku neodisher® LaboClean GK
Neutralizace: 1 - 2 ml/l přípravku neodisher® Z, následně dostatečně opláchněte.
Při problémech s rezidui na čištěném materiálu je třeba prověřit kvalitu vody.
K odstraňování barviv a pigmentů v průmyslových laboratořích:
Předoplach: 1 - 3 g/l přípravku neodisher® LaboClean GK, studená voda
Čištění: 2 - 4 g/l přípravku neodisher® LaboClean GK, teplota přes 75 °C
Neutralizace: 1 - 2 ml/l přípravku neodisher® N
Následně musí být roztok neodisher® LaboClean GK plně odstraněm účinným oplachem. Nesměšujte s jinými
přípravky.
Zacházejte s dezinfekčním přípravkem opatrně. Vždy si před použitím přečtěte etiketu a technický list.
Technické údaje: Násypná hmotnost: 915 - 965 g/l
oblast pH (stanovená v plně demineralizované vodě, 20 °C) 2 - 5 g/l: 10,8 - 11,9
Faktor titrace: 0,95 (dle návodu k titraci neodisher®)
Složení: ve 100 g přípravku: 1 - 5 g dichlorisokyanurátu sodného
>30 g orthofosforečnanu sodného
Pokyny ke skladování: Skladovat v chladu a v řádně utěsněné nádobě. Výrobek je citlivý na teplo a vlhkost. Při správném skladování
je doba použitelnosti 2 roky od data výroby.
Upozornění na nebezpečí
a bezpečnostní pokyny: Viz. bezpečnostní list přípravku.
Bezpečnostní opatření: UPOZORNĚNÍ: Xi - Dráždivý! N - Nebezpečný pro životní prostředí!
Obsahuje: dichlorisokyanurát sodný
R 31: Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
R 36/37/38: Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.
R 51/53: Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním
prostředí.
S 26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S 37: Používejte vhodné ochranné rukavice.
S 46: Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

Bezpečnostní list (426 KB *.pdf )