RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

MIKASEPT ULTRA

Kapalný koncentrovaný prostředek s dezinfekčním a čistícím účinkem pro plošnou a povrchovou dezinfekci - přípravek vykazuje vynikající čistící schopnosti, na bázi chlóru - vykazuje baktericidní včetně MRSA, virucidní ,fungicidní účinek, spolehlivý

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
Objednávka
kanystr  5 l 228,00 Kč 275,88 Kč
 

Výrobce: MIKA a.s.

sazba DPH: 21%


MIKASEPT ULTRA
D01305


Vlastnosti
Kapalný koncentrovaný prostředek s dezinfekčním a čistícím účinkem pro plošnou a povrchovou dezinfekci
- přípravek vykazuje vynikající čistící schopnosti, na bázi chlóru
- vykazuje baktericidní včetně MRSA, virucidní ,fungicidní účinek, spolehlivý proti mykobakteriim a komplexu M.tuberculosis
- příjemná parfémovaná vůně
- vhodný k prostřídání s MIKASEPTEM KAS, MIKASEPTEM GAL
Složení: chlornan sodný, hydroxid sodný, tenzid, vůně
Oblast použití
rehabilitace, léčebné zařízení zdravotnická zařízení, domovy důchodců, soc.ústavy
školy, školky, doprava oblast potravinářství, kuchyně, jídelny,stravovací provozy,prádelny,dezinf.prádla
Spektrum účinnosti: A,B,T,M,V
Způsob použití
Před použitím přípravku naředit na vhodnou koncentraci studenou vodou. Plochy a předměty umýt a nechat zaschnout. Do připraveného roztoku nepřidávat jiný dezinfekční nebo čistící přípravek. K připravenému roztoku nepřidávat jiný dezinfekční nebo čistící přípravek. 10 l naředěného pracovního roztoku MIKASEPTU Ultra postačí na ošetření 60 - 100 m2˛ pracovní plochy, dle stupně znečištění.
Skladování:
Výrobky se skladují v běžných, krytých, čistých skladech, chráněných před povětrnostními vlivy a přímým slunečním zářením, v temnu a chladu.
Skladujte odděleně od alkalických kovů, alkálií a redukčních činidel. Skladujte rovněž odděleně od potravin, nápojů a krmiv, vždy v originálním uzavřeném balení.
Pokyny pro zacházení:
Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Dbejte o dobré větrání. Při práci s koncentrátem i roztokem používejte vhodné ochranné pomůcky, pracovní oděv, ochranné rukavice, ochranné brýle. Při překročení NPK-P je třeba používat vhodnou ochranu dýchacích cest. Při práci s Mikaseptem ultra nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci je třeba ruce umýt teplou vodou mýdlem, poté ošetřit ochranným krémem.
Upozornění: Pozor, nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor)!
Aplikační doplňky:
Dávkovací pumpa na kanystr 5 l, výpustný ventil.
Balení: 5 L PE kanystr
Minimální trvanlivost: 10 měsíců od data výroby

Schváleno: zn. HEM - 381 - 19.10.01/28938, PN-MI 07-98

Dávkování:
1 % ......V....................4 min.
1 % ......A,B,V...............30 min.
2 % ......A,B,V ............. 15 min..
3 % ......A,B,T,M,V .......... 5 min.
 

Bezpečnostní list (135 KB *.pdf )