RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

Korsolex PAA

Dezinfekční přípravek na bázi kyseliny peroctové s komplexní účinností pro flexibilní endoskopy a termosenzitivní nástroje. Roztok k okamžitému použití.

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
Objednávka
kanystr  5 l 2 718,86 Kč 869,82 Kč
 

Výrobce: HARTMANN - RICO a.s.

sazba DPH: 21%


Korsolex® PAA
Dezinfekční přípravek na bázi kyseliny peroctové s komplexní účinností pro flexibilní endoskopy a termosenzitivní nástroje. Roztok k okamžitému použití.
Korsolex PAA
c
Vlastnosti přípravku
Pro bezpečnou dezinfekci termosenzitivních zdravotnických prostředků

* okamžitě použitelný, snadná aplikace
* neobsahuje aldehydy
* na bázi kyseliny peroctové
* vhodný i pro vyšší stupeň dezinfekce


Složení

Základní roztok k okamžitému použití (čerstvě aktivovaný) obsahuje 1200 ppm peroctové kyseliny; koncentrace se v průběhu používání snižuje a musí být pravidelně kontrolována testovacími proužky Korsolex® PAA Test.

Při koncentraci kyseliny peroctové minimálně 900 ppm Korsolex® PAA zůstává účinný proti celému mikrobiologickému spektru.

Mikrobiologická účinnost
Baktericidní, fungicidní na kvasinky, fungicidní, tuberkulocidní, mykobaktericidní, sporicidní, virucidní.
ABCTMV
Vysvětlivky:
Spektrum účinnosti ABCTMV: u každého přípravku je uvedeno nejširší zjištěné spektrum dezinfekční účinnosti testované podle standardních ČSN EN. Rozsah účinnosti je dán použitou koncentrací a dobou působení přípravku.
A :

* baktericidní podle ČSN EN 13727, ČSN EN 14561, ČSN EN 1499, ČSN EN 1500, ČSN EN 1279 (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, ev. Escherichia coli.)
* fungicidní na kvasinky podle ČSN EN 13624, ČSN EN 14562 (Candida albicans)

B :

* virucidní podle ČSN EN 14476 (vč. Adenovirus a Poliovirus)

C :

* sporicidní podle ČSN EN 14347

T :

* tuberkulocidní podle ČSN EN 14348, ČSN EN 14563 (Mycobacterium terrae)

M :

* mykobaktericidní ČSN EN 14348, ČSN EN 14563 (Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium)

V :

* fungicidní podle ČSN EN 13624, ČSN EN 14562 (Candida albicans, Aspergillus niger)


Přehled účinnosti podle mikrobiologických testů
Účinnost Testovací metoda Čas
Baktericidní účinnost
Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus
Enterococcus hirae EN 13727
5 min
5 min
5 min
Fungicidní na kvasinky
Candida albicans EN 13624
5 min
Fungicidní
Aspergillus niger EN 13624
5 min
Tuberkulocidní
Mycobacterium terrae EN 14348
5 min
Mykobaktericidní
Mycobacterium terrae a Mycobacterium avium EN 14348
5 min
Virucidní
Adeno virus
Polio virus EN 14476
15 min
15 min
Sporicidní
Bacillus subtilis
Bacillus cereus EN 14347
15 min
15 min
Použití

Předtím, než vložíte zdravotnický prostředek do dezinfekčního roztoku Korsolex® PAA, musí být důkladně vyčištěn v před-dezinfekční lázni. Žádné zdravotnické prostředky nesmějí obsahovat organické znečištění.

Čištění je životně důležité vzhledem k tomu, že rezidua organického znečištění ovlivňují stabilitu účinných látek, což vede k jejich rychlému rozkladu. Mezi čištěním a dezinfekcí nástroje důkladně opláchněte vodou.
Příprava pracovního roztoku

Nalijte koncentrovaný Korsolex® PAA-Activator z malé lahvičky do velkého kanystru (Korsolex® PAA) těsně před prvním použitím. Použijte vhodné rukavice a ochranné brýle.
Připravovaný roztok důkladně protřepejte, aby došlo k rovnoměrné aktivaci.
Nalijte aktivovaný pracovní roztok do dezinfekční vany; po 15 minutách je roztok připraven k použití.
Připravený aktivovaný nekontaminovaný pracovní roztok je použitelný 5 dní - uskladněný v uzavřené dezinfekční vaně. Datum a čas přípravy roztoku musí být zaznamenány.

V jednom roztoku může být dezinfikováno až 50 vyčištěných flexibilních endoskopů. Po uplynutí expoziční doby musí být zdravotnické prostředky opláchnuty vodou v kvalitě minimálně pitné vody, po vyšším stupni dezinfekce se použije sterilní voda. K odstranění všech reziduí doporučujeme použít dvě lázně vždy s čerstvou vodou a do každé ponořit nástroj na 5 minut. (Více PDF PDF 131 kB.) V jednom roztoku může být dezinfikováno až 50 vyčištěných flexibilních endoskopů. Po uplynutí expoziční doby musí být zdravotnické prostředky opláchnuty vodou v kvalitě minimálně pitné vody.

Důležité
Kontrolujte koncentraci kyseliny peroctové v roztoku testovacími proužky Korsolex® PAA Test po přestávkách, delších časech působení, zvýšené frekvenci vkládání zdravotnických prostředků a před začátkem pracovního dne.
Namočte testovací proužek do pracovního roztoku na 1 sekundu. Po 10 sekundách (max. 15 s) můžete odečíst výsledek přímo z testovacího proužku. Nepravidelné nebo nesouměrné zbarvení indikuje nedostatečnou koncentraci.
Princip

Kyselina peroctová je velice známá a dlouhou dobu používaná účinná látka, která má široké spektrum účinnosti. Vzhledem ke své silné oxidační síle je univerzálním dezinfekčním přípravkem, který může být s úspěchem používán proti všem skupinám mikroorganizmů, také proti bakteriím formujícím spóry a virům.

Aktivní kyslík kyseliny peroctové se odštěpí; vytvoří kyselinu octovou a uvolní účinnou látku.

Po aktivaci dosáhne pracovní roztok chemicky vyváženého a materiálově kompatibilního faktoru pH.

Výsledný stabilizovaný systém nabízí prodlouženou dobu použití, garantuje široké spektrum účinnosti a dobrou materiálovou kompatibilitu především pro flexibilní endoskopy.
Vhodný pro

* flexibilní endoskopy, anesteziologické materiály a chirurgické nástroje
* termoplasty a elastomery

Není vhodný pro

* chirurgické nástroje s částmi z tvrdokovu
* instrumenty s eloxovanými částmi
* držadla nástrojů obsahující titan
* kontaminované instrumenty

Dávkování
Ponořte celé nástroje do aktivovaného dezinfekčního roztoku.
Baktericidní (EN13727)
Fungicidní (EN 13624)
Fungicidní na kvasinky (EN 13624)
Virucidní (EN 14476)
Mykobaktericidní (EN 14348)
Tuberkulocidní (EN 14348)
Sporicidní (EN 14347) 15 min
Chemické, fyzikální a toxikologické údaje
Korsolex® PAA
Vzhled bezbarvá tekutina
pH hodnota roztoku cca 11,5
Hustota (20 ºC) 1,0 g/cm3

Korsolex® PAA Activator
Vzhled bezbarvá tekutina
pH hodnota roztoku cca 3,3
Hustota (20 ºC) 1,19 g/cm3

Aktivovaný roztok
Vzhled bezbarvá tekutina
pH hodnota roztoku cca 6,2
Hustota (20 ºC) cca 1,0 g/cm3
Riziková označení

Korsolex® PAA: -
Korsolex® PAA (Activator) : C Žíravý. Obsahuje: Hydrogen peroxide roztok, kyselinu peroctovou. Zdraví škodlivý při vdechnutí nebo polknutí. Způsobuje popáleniny. Irituje respirační systém. Kontejner uchovávejte pevně uzavřený na chladném místě. Uchovávejte odděleně od kovů a hořlavých organických substancí. V případě kontaktu s očima okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodné ochranné oblečení, rukavice a ochranu očí/obličeje. V případě nehody nebo pokud pocítíte nevolnost, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc (pokud možno ukažte etiketu přípravku).
Klasifikace

Označení CE podle Zákona o zdravotnických prostředcích.
Balení
Obj. číslo Balení Kartón
975230 Korsolex® PAA (s aktivátorem) 5 l 2 ks
975233 Korsolex® PAA Test 100 proužků/tuba 6 tub

Bezpečnostní list (261 KB *.pdf )