RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

Discleen Extra

Koncentrovaný kapalný dezinfekční přípravek s velmi dobrými mycími účinky pro dezinfekci a mytí lékařských nástrojů a pomůcek z nerezu, skla, porcelánu, pryže a plastu. Vhodný i pro dezinfekci povrchů zdravotnických prostředků.

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
Objednávka
láhev  1 l 12  *) 208,95 Kč 252,83 Kč
 
kanystr  5 kg 820,91 Kč 993,30 Kč
 
*) - objednávat lze množství pouze v celých kartonech !!!

Výrobce: BOCHEMIE a.s.

sazba DPH: 21%


Koncentrovaný kapalný dezinfekční přípravek s velmi dobrými mycími účinky pro dezinfekci a mytí lékařských nástrojů a pomůcek z nerezu, skla, porcelánu, pryže a plastu. Vhodný i pro dezinfekci povrchů zdravotnických prostředků.

Biocidní účinnost:

baktericidní (vč. TBC a mykobaktérií), fungicidní (kvasinkovité a vláknité houby a plísně), virucidní na velké obalené viry, HIV, HBV, Rotaviry.

Složení:

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin 10%,
Alkylbenzyldimethyl-amonium chlorid <5%,
Didecyldimethylamonium-chlorid 10%,
Guanidin, N,N'''-1,3-propandiylbis-, N-koko-alkylderiváty, diacetaty 10%,
alkoholy C9-11 etoxylované <5%,
isopropanol < 3%,
1,2,3-benzotriazol < 3%.

Návod na použití:

Přípravek se používá v ředěné formě. Na požadovanou koncentraci se ředí pitnou vodou o teplotě 20 až 25 oC. Silně znečištěné předměty a plochy se nejprve mechanicky očistí a potom dezinfikují. Použité nástroje a pomůcky se po použití ponoří do připraveného pracovního roztoku. Po předepsané expozici se předměty vyjmou a opláchnou se pitnou, resp. destilovanou vodou. Na omyvatelné povrchy se pracovní roztok aplikuje otřením. Plochy a předměty, které byly ošetřeny přípravkem a mají přijít do přímého styku s potravinami, musí být důkladně (několikanásobně) opláchnuty pitnou vodou. Tabulka pracovních koncentrací je uvedena na etiketě produktu. Uživatelé jsou při manipulaci s koncentrovaným nebo zředěným roztokem Discleenu Extra povinni používat předepsané ochranné pomůcky – pracovní oděv, plnou pracovní obuv, ochranné rukavice, při nebezpečí vniknutí do oka ochranné brýle nebo obličejový štít. Při práci s koncentrovaným roztokem je nutné zajistit účinné větrání. Po skončení práce si důkladně umýt ruce vodou a mýdlem a ruce ošetřit reparačním krémem.

CELKOVÁ KLASIFIKACE PŘÍPRAVKU

DISCLEEN EXTRA je klasifikován jako nebezpečný ve
smyslu zákona č. 356/2003 Sb. – přípravek žíravý, zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.
Přípravek vykazuje žíravé účinky – způsobuje poleptání a je zároveň zdraví škodlivý při požití, může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Přípravek je nebezpečný pro životní prostředí – vysoce toxický pro vodní organismy. Zároveň se jedná se o látku závadnou pro vodní prostředí (dezinfekční účinky – působení na vodní faunu a floru).

R-věty: R 22 Zdraví škodlivý při požití.
R 34 Způsobuje poleptání.
R 50 Vysoce toxický pro vodní organismy.
S-věty: S 24 Zamezte styku s kůží.
S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo
obličejový štít.
S 45 V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno ukažte toto označení.)
S 61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz.speciální pokyny nebo bezpečnostní list.

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

Všeobecné pokyny: při požití přípravu nebo vniknutí do oka, nebo projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uvědomit lékaře a poskytnout mu informace z tohoto bezpečnostního listu. Při nadýchání: odstranit zdroj expozice, zajistit postiženému přívod čistého vzduchu, zabránit fyzické námaze (včetně chůze), popř. vyhledat lékařskou pomoc.
Při styku s kůží: odstranit zasažený oděv, zasaženou pokožku dostatečně omýt vodou s mýdlem, popřípadě (dle rozsahu a závažnosti zasažení) zajistit lékařskou pomoc.
Při zasažení očí: ihned vymývat min. 10 minut široce otevřené oči tekoucí vodou tak, aby se voda dostala i pod víčka, zajistit lékařskou pomoc. Při požití: vypláchnout ústa pitnou vodou, vypít 0,5 litru chladné pitné vody, nevyvolávat zvracení, zajistit rychlou lékařskou pomoc. Při zvracení je nebezpečí udušení pěnou, která se vytváří z obsažených tenzidů.

ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

Skladovat v originálních, dobře uzavřených obalech. Skladovat v suchých a proti povětrnostním vlivům chráněných prostorách se zajištěním proti možným únikům přípravku do okolí a proti vstupu nepovolaných osob. Neskladovat na přímém slunečním světle. Skladovat odděleně od potravin, nápojů, krmiv. Teplota skladování: -10 až +30°C.
Podmínky, kterým je třeba zabránit: zvýšená teplota, dlouhodobý vliv přímého slunečního záření. Působení silných zásad a kyselin, působení silných oxidačních nebo redukčních činidel
Materiály, kterých je třeba se vyvarovat: kyseliny, silná oxidující nebo redukující činidla.
Nebezpečné produkty rozkladu: oxid uhelnatý, oxidy dusíku.

OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

Vhodná hasiva: přizpůsobit požáru v okolí, přípravek samotný je nehořlavý
Nevhodná hasiva: nejsou známa, při použití vody – riziko úniku do kanalizace a prostředí
Zvláštní nebezpečí: přípravek je žíravinou, při požáru vznikají oxid uhelnatý, oxid uhličitý a nitrózní plyny
Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: úplný ochranný oděv, ochrana dýchacích cest
Další údaje: v případě vniknutí do kanalizace během hasebního zásahu je nutno postupovat v souladu s havarijními plány.

OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

Bezpečnostní opatření na ochranu osob: Používat osobní ochranné prostředky - zamezení styku s kůží a
s očima, používání osobních ochranných prostředků, nepracovat s přípravkem v uzavřeném prostoru a zajistit
odpovídající odsávání nebo odvětrávání prostor.
Bezpečnostní opatření na ochranu životního prostředí: Zamezit kontaminaci vody a půdy, v případě úniku velkého množství koncentrovaného přípravku do povrchové, spodní nebo odpadní vody uvědomit příslušné orgány – hasiče, policii, složky integrovaného záchranného systému, správce vodního toku (nebo kanalizace). Doporučené metody čištění a zneškodnění: Rozlitý přípravek nechat nasáknout do vhodného sorpčního prostředku (např. univerzální sorpční materiály, sorpční materiály pro záchyt agresivních látek, menší úniky – buničina) a uložit do označené uzavíratelné nádoby, zamezit průnikům do kanalizace a do vodních toků,
popřípadě zajistit dostatečné naředění nadbytkem vody. Při úniku do kanalizace nebo do vodního toku postupovat v souladu s místními podmínkami a pokyny havarijních plánů.

POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

Možná nebezpečí při odstraňování látky nebo přípravku
Dle Katalogu odpadů se jedná o nebezpečný odpad.
Vhodné metody pro odstraňování látky nebo přípravku a znečištěného obalu
Doporučený způsob odstranění: malé množství přípravku aplikovat v souladu s požadavky. Větší množství přípravku nebo nezpracovatelný přípravek: označený odpad předat k odstranění specializované firmě s oprávněním k této činnosti, popřípadě v rámci sběru nebezpečných odpadů v obcích. Absorpční materiál použitý pro sanaci likvidovat jako nebezpečný odpad. Kontaminovaný obal nutno předat k odstranění jako nebezpečný odpad.

Bezpečnostní list (314 KB *.pdf )